Onze Familie
 Genealogie Ratering/k

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 496

      1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Doopboek Emmen: Harm Rateringe, ouder van Wubbigje, man van Annigje Hindriks, Noordbarge Ratering, Wubbichje (I26)
 
2 (Gebruik gemaakt van de genealogie Schöningh gepubliceerd in De Navorser 1917 en 1918).
Dpbk RK Statie Guldenstraat: mat. Christina Schöningh.
Dr. med. prom. Groningen 16.2.1768 'De morbo nigro Hippocratis'.
Wordt in 1772 vermeld in Dpk RK Statie bij de A etc. te Gn. bij de doop van Tobias Aloysis Schattenberg, zoon van Josephus en Johanna Rurt, achter de letter s: 'Tobis Schöningh Med Doct'.
Ondertrouwd 3.4.1773 in Groningen (Schoning), 'Medicinae Doctor, van Groningen'.
Huw.inschr. Ootmarsum: J.M. Med. Doctor te Groningen x J.D. te Ootmarsum.
18.12.1775 Burgerlijst Ootmarsum: Tobias Scheuninck, getrouwd met Juffrouw Helter, betaalde halve burgergeld.
Is in 1786 en 1787 een der gecomitteerden namens de burgerij van Ootmarsum (de arts F?. Schoningh - Katholiek). Mevrouw Schöning was donatrice van het vrijkorps van Ootmarsum. 2e Majoor was de heer Schöning. (Bronnen: C.J. Snuif en P.H.L. Spee).
Is lid in 1795 lid van de municipaliteit van Ootmarsum. 4 Mei 1795 provisioneel representant voor de Stad Ootmarsum. Het boek Homines Novi, De eerste volksvertegenwoordigers van 1795, geeft onder Twente een beschrijving:
Schöningh/Schönink, Tobias Johan Joseph
Godsdienstige gezindte: rooms-katholiek
Opleiding: Universiteit Groningen, ingeschreven (medicijnen) 10 juni 1762, promotie 6 februari 1768.
Genootschappen: tweede majoor bij de schutterij, Ootmarsum 25 juli 1785
Beroepen/functies: arts; gecommitteerde van de stad Ootmarsum 9 februari 1786, opnieuw gekozen 1787; lid van de municipaliteit van de stad Ootmarsum 1795.
Provisioneel representant: 4 mei 1795 voor de Stad Ootmarsum
Welstand: vermogend
Nagelaten geschriften: dissertatie De Morbo nigro Hippocrateis. Groningen 1768.
Ouders: Bernardus Schöningh, geboren Groningen 4 januari 1700, arts, en Anna Maria Hurrich. 
Schöningh, Tobias Johannes Josephus (I1554)
 
3 Raterink, Berendina (I667)
 
4 1647 Verzoekschriften aan het stadsbestuur om de aanstelling als secretaris van Johan Rateringh
1656 Verklaring afgegeven door de plv. Schulte van Coevorden J. Ratering over de ligging van de grens tussen Coevorden en de bezittingen van Johan Godefris van Ensse op de Groote Scheer 
Ratering, Johannes (I142)
 
5 1692 May 26 Henricus Ratrinck, Campensis, J. Cand
(Album Studiosorum Gelro-Zutphaniae)

Lidmatenboek Ootmarsum 1699 (transcriptie): op Christ-dag tot ledematen aangenomen, na gedaene belijdenisse, Henricus Raterinck soon van Verwalter-Richter Raterinck.
 
Raterink, Henricus (I963)
 
6 1739 Op Paeschen hebben belijdenis des geloofs gedaan, o.a. Antoni Gosens.
Woont blijkens Volkstelling Ootmarsum in 1748 bij wed. wijlen Burg. W.A. van Laer - 'custos Ant. Goozen' .
Volgens prof. Campstede:
Het echtpaar heeft twee zoons
1. predikant te Onderdendam
2. vrederichter te Ootmarsum. Werd 10 maart 1791 als procureur beedigd. (De Ned. Leeuw, 1948)
De laatste heeft weer een zoon die beroepen is tot predicant te Eibergen.
Gebruik gemaakt van mr. R.E. Hattink 'Ov. geslachtskundige varia - Gooszen'. 
Gooszen, Antoni (I830)
 
7 1780. 25 Januarij is onze waarde grootmoeder Christina Geertruid Meiling wed. J:J: Slaterus in het 79ste Jaar en 35ste van haar weduwenstaat, in den Heere ontslapen. (Uit: aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780), maar deze woorden opgetekend door een kleinkind). Meiling, Christina Geertruid (I1679)
 
8 2 Jan 1694
Kampen & schravenhage
Compareerden als voren Pieter Pietelaer als procuratie hebbende gepasseerd tot kampen en voor borgmeesteren en scheepen en raad aldaar in dato 11 december 1693 om alhier in () compareerden voor mr Pieter Homma () advocaat oud 23 jaren woont hier ter stede ouders doot geassisteerd sijnde met des bruidegoms voogden mr. Willem Walers en Nicolaas Visscher en Levinus beide notaris en joanna catrina raterink oud 24 jaren woont tot kampen sinde bovenstaand dieselver in de selver procuratie gemachtigde ouders van ()voor de moeder van de bruid.
Pieter Dietelaar als voorn bij procuratie gequalificeerd om pro rato te caveren van () en te testeren in naem van bruidegom en bruit en dier als te consenteren voor bruits moeder. 
Raterink, Johanna Catharina (I962)
 
9 29.3.1738 is Gesine Cloosterhijs nu Scheuninck peete bij de doop van Joanna Gesina, van den vader Theodorus Cloosterhuijs, moeder Catharina Pauwels. Cloosterhuis, Gesina (Maria) (I1790)
 
10 30.12.1706 ingeschreven, RK, in 'Das Bürgerbuch der Stadt Lingen' ( Hermann Schröter, augustus 1953). (bron: Ortsfamilien-Datenbank Lingen) Raterinck, Maria Gertrud (I821)
 
11 = John Wheeling ? Nancy heeft als geb.dat 21.5.1837 Raterink, Jans (I426)
 
12 Aangifte van de nalatenschap wordt gedaan door Gerrit Scholten, Gerrit Jan Scholten en Jan Harm ter Poorten als ingehuwd hebbend Gerridiena Scholten, allen te Coevorden. Verklaren dat mej. Gerridiena Raterink weduwe van Jan Scholten ab intestato is overleden.
(Memorie van successie Hoogeveen 3/7266) 
Raterink, Gerridina (I379)
 
13 Aangifte van de nalatenschap wordt gedaan door Hendrik Raterink, Willem Raterink, Johannes Raterink, Jan Hindrik Raterink en Geertien Raterink van beroep landbouwers wonend op de Loo. Is overleden zonder een testament te hebben opgemaakt, nalatend tot hare erfgenamen haar volle broers en zusters.
Tot de nalatenschap behoren 1/6 gedeelte van twee percelen land in de gemeente Dalen in eigen gebruik f 141,66, lijfstoebehoren f 12,-- en aftrek begrafeniskosten f 22,--. Zuiver saldo f 131,66.

(Successiememories Hoogeveen 4530) 
Raterink, Aaltien (I400)
 
14 Aangifte van overlijden wordt gedaan door Willem Raterink en Geertien Raterink, landbouwers, wonend op de Loo. Nalatend tot zijn enige erfgenamen (had geen testament) zijn halfbroers Willem en Jan Raterink op de Loo, zijn halfzuster Geertien Raterink op de Loo en de kinderen van wijlen zijn halfbroer Johannes Raterink op de Loo met namen Helena Gerdina, Harm, Jan, Gerrit, Johanna Margrita en Maria Gezina Raterink op de Loo. De nalatenschap omvat enige roerende goederen gewaardeerd op f 100,--.
(Successiememories Hoogeveen 2/1783) 
Ratering, Hindrik (I198)
 
15 Aanname op basis van het patroniem van Arent en Hinrick Geerts Raterink, die later als Raterink door het leven gaan.

Diaconieboek NH Gemeente Coevorden vermeldt o.a. 1663/1666 onder wekelijkse uitgaven:
'buir kindt bij Geert Raterinck 13-11-14'.
Idem, den 15e oktober 1666: Geert Raterinck voor laken 0-6-0.
(0337/161) 
Raterinck, Ge(e)rt (I203)
 
16 aantekening: Haverdings ? Raterink, Gerrit (I1330)
 
17 Albert is getuige bij de huwelijken van zijn broers Hendrik en Gerrit en van zuster Annigchien.

HA Westerbork 9.5.1840
Albert Raterink, 36 jaar, landbouwer, geb. Emmen zn. van Harm Raterink en Annigje Hendriks, beide overleden, trouwt Fennegien Boes, 21 jaar, boerenmeid, wonend te Westerbork, dr. van Willem Boes en Grietje Wolters wonend te Odoorn; getuigen zijn allen onverwant.
Volgens de huwelijksbijlagen (Westerbork 1840 nr. 8) is Willem Boes geboren te Rolde 1.2.1791 en overleden 1.6.1836 te Odoorn en geh. met Grietien Wolters.
Fennechien is geboren te Sleen 11.11.1818 als dr. van Willem Boes en Grietien Wolters. (In GA Willem wordt zij Fennighje genoemd.)

HA (en GA) Harm Raterink: zn. van Albert Raterink en Hendrikje Boes, Westerbork. Tekent de HA ook met H. Boes. Huw. bijl. Westerbork 31.1.1867, nr. 2: huwelijk Harm Raterink, geboren Westerbork 15.6.1841, zn. van Albert Raterink en Hendrikje Boes.

OA Westerbork 2.5.1871:
Overleden op 1.5.1871 Albert Raterink e.v. Fennigje Boes, wonend te Westerbork, beroep arbeider, zn. van Harm Raterink en Annegien Hendriks, beide overleden, geb. Emmen 15.2.1804.

OA Beilen 10.6.1895:
Overleden Fennichje Boes 76 jaar geb. Sleen wonend te Klatering, dr. van Willem Boes en Grietien Wolters beiden overleden, eerst wed. van Albert Raterink thans e.v. Harm Boer arbeider te Klatering.

Memorie van aangifte der nalatenschap van Fennechien Boes eerder wed. Albert Raterink thans van Harm Boer gewoond hebbend te Klatering overleden 10 juni door
1. Harm Raterink klompenmaker wonend te Beilen
2. Willem Raterink koopman wonend te Onstwedde
3. Aaldert Etten, landbouwer wonend te Klatering, gem. Beilen geh.m. Grietje Raterink.
Testament 18 januari 1893 bij notaris Fockens te Beilen waarbij als enig erfgenaam Grietje Raterink en haar echtgenoot Aaldert Etten zijn aangewezen, onverminderd het vruchtgebruik ten behoeve van echtgenoot Harm Boer, zoals gelegateerd bij akte 15.5.1872 ten overstaan van notaris Roessingh te Nieuwe Pekela.
Het overig beschikbare in deze 3/4 gedeelte wordt verdeeld over haar zoon Harm Raterink, haar zoon Willem Raterink en haar dochter Grietje Raterink allen geboren uit haar huwelijk met Albert Raterink, zijnde uit het het 2e huwelijk geen kinderen geboren.
Tot de nalatenschap behoren geen onroerende goederen, alleen klederen en lijfstoebehoren door aangevers gewaardeerd op f 10,--, en in kontanten f 1200,--.
Willem laat verklaren dat zijn ondertekening geen instemming betekent. 
Raterink, Albert (I28)
 
18 Albert Wilmsen van Tilgte wonende in het Wold. en Trijne Ratering, weduwe van wijlen Geert Ratering van Esche.
(Transcriptie Trouwinschrijvingen van Nederlanders in Graafschap Bentheim) 
Ratering, Trijne (I1356)
 
19 Ale is -samen met haar zoon Jan Albert- op 8 november 1882 in New York aangekomen met het schip Belgenland vanuit Antwerpen. (Bron: Boerrigter) Ratering, Ale (Alice) (I947)
 
20 alias Roetgers en Ruetgers Roetgers\Raterink, Lambert (I626)
 
21 Als Dina Raterink en Tjaard Oostland na het overlijden van haar moeder naar de overkant verhuizen, betrekken Dine Raterink en Frits Koert de ontruimde woning.
Zij hebben geen kinderen. Jan Gossen uit Bente is knecht bij hen. In 1950 verhuizen zij naar Meppel.
(Boek over De Loo) 
Raterink, Gerhardiena Johanna (I568)
 
22 Archief N.H. kerk Coevorden:
1749 met attestatie tot ons gekomen Willem Kolan en Jannetje Klumper van Alkmaar.
Ondertrouwboek Coevorden 1748-1770:
Den 17 Feb. 1752 Willem Kolan wed. van Jantje Klumpers en Grietje Lefers te Kleine Ringe. 
Colan, Willem (I769)
 
23 Bachelor; Worked for Sherm Morrel. (Uit: gegevens van de Sterken-familie) Raterink, Teunis (I1205)
 
24 Begon als rijwielhandelaar, daarna auto's en een busonderneming. Raterink, Harm (I550)
 
25 Belijdenisboek Ulsen: Nieuwe ccommunicanten 1728 - Op Michael: Jacob Ratering in 't - Dorp.
1730. Vonnis in een geschil tussen Jacob Raterink, onechte zoon van Jan Christoffel Raterink, en de erfgenamen van zijn vader over de uitbetaling van een aan hem door zijn grootvader Jacob Raterink toegezegde lijfrente.
(E.D. Eyken, Inventaris Drostambt Twente 1610-1811)
Jacob Raterink Burgemeester tot Ulsen benoemt zijn ehevrouw Anna Christina Gosseling tot enige erfgenaam, uitgezonderd een schenking aan zijn moeder Petronella Sophia Sprey wed. Raterink, schenking van een ring aan zijn broer Albert Jan Raterink en zes zilveren lepels aan zijn zuster Maria Aleida Raterink. Hij ondertekent zijn testament met Jacob Raeterinck. Hij plaatst een signet, soort kleine zegel en de datum is april 1736.
Gerrit Breman, burgemeester van Ulsen, namens zijn huisvrouw Anna Christina Goseling, getrouwd geweest met Jacob Raterink, eiser tegen vrouw Margareta Aleida Raterinck, wed. van wijlen Docter Wilhelm Helter, gedaagde inzake de uitkering van een deel van de erfenis Raterink, aan eisers echtgenote toekomende, als in eerste huwelijk getrouwd met Jacob Raterink, zoon van Jan Christian Raterink (zaak liep van 1743-1752).
Begrafenisregister: Jacob Ratering in 't Dorp, begraven 7.9.1736, Uelsen (Bron: Davina, online-ofb/index.html) 
Raterinck, Jacob (I954)
 
26 Bernardus, van Groningen ondertr. 16.6.1810 te Groningen Geertruda Nesselaar, van Groningen. Schöning, Bernardus Joannes (I1644)
 
27 Beroep uit De Navorser. Link, Franz Wilhelm (I1584)
 
28 Beroep vlg. BR Coevorden 1860/1879: timmerman. Woonde op de Loo 487.

Aangifte van de nalatenschap wordt gedaan door 1. Johannes Notting, verver ? als inhuwelijk hebbende Johanna Helena Raterink, wonend te Coevorden, 2. Johanna Raterink dienstbode wonend te Haarlem, 3. Harm Raterink landbouwer wonend te de Loo, 4. Hendrik Jan Raterink zonder beroep wonend te de Loo, 5. Gerridina Raterink, zonder beroep wonend te de Loo. Verklaren dat op 27.1.1881 te de Loo, alwaar hij zijn woonplaats had, is overleden hunnen vader Jan Hindrik Raterink, wed. van Jennegien Scholten, nalatend tot zijn enige erfgenamen zijn 5 kinderen, ieder 1/5. Dat de overledene heeft nagelaten de 1/2 der navolgende in de gemeente Coevorden gelegen onroerende goederen: huis en erf, enkele percelen bouw- en hooiland.
(Memorie van successie Hoogeveen 3/6403) 
Raterink, Jan Hindrik (I389)
 
29 Beroep: farmer/dagloner/arbeider in een kaasfabriek.
Nancy Zacchetti (USA) heeft als geboortemaand juni 1867.
Volgens de gegevens van de Sterken-familie had Jan ("Jim") 9 kinderen. Eén van hen was getrouwd met Kraii.
Uit een ander gegeven (http://members.cx.net/drhelmholt) blijkt dat Elizabeth ("Betty") te zijn, waarvan de geboortedatum overeenstemt en die volgens de geboorteakte een kind van James is. 
Raterink, Jan (James) (I1133)
 
30 beroep: landarbeider/krantenbezorger/boekhandelaar Raterink, Albert (I494)
 
31 Beroep: landbouwer, later ook varkenskoopman (bron: Coe. familieboek 3).

Harm Raterink hertrouwt met zijn nicht Gerhardina Johanna Almelo. Het Coevorder Familieboek deel 1 heeft een foto van haar. Zij wordt Loomans Diete genoemd (Boek over De Loo).
Het boek over De Loo vermeldt verder:
Na huwelijk van de andere kinderen blijft Loomans Diete achter met Dine. Knecht Gerrit Rink maakt nogal wat werk van haar dochter, maar daar is Diete niet van gediend; misschien dat hij daarom maar zelden loon krijgt. Als hij met een ander meisje moet trouwen, neemt hij zes van de zeven koeien mee als achterstallig loon. Hij krijgt daarna elk jaar wat geld van de familie. Dine trouwt in 1943 op 43-jarige leeftijd met Gerrits opvolger, de 26-jarige Tjaard Oostland van Anloo. Als haar moeder in 1945 overlijdt, verhuizen zij in verband met de boedelscheiding naar de overkant.

Woonden (BR Coevorden 1860-1879) op Loo 483.
Dit echtpaar (Raterink/Oostbrink) komt voor in een artikel van W. Nijlunsing 'Evert Nijlunsing/Lunsing van Meppen' (Ons Waardeel 93/6). 
Raterink, Harm (I387)
 
32 Bij de doop: Maria Akerma. Schöningh, Rudolphus Josephus (I1654)
 
33 Bij de doop: Maria Aleydis Akerma. Schoning, Ludolphus Josephus (I1651)
 
34 Bij de doopinschrijving staat vermeld: Dit kind is overleden. Raterink, Willem (I130)
 
35 Bij de Huwelijksbijlagen terzake van het huwelijk van Fennigje Christiaans met Albert Raterink zit een Duits document waarin de Vorstand van het Wilhelm-Anton-Hospital te Goch verklaart dat de fabrieksarbeider Hendrik Hilbolling echtgenoot van Fennigje Christiaans, 35 jaar oud, evanglischer Religion, wonend te Goch geb. te Gieten in het Koninkrijk der Nederlanden op 6 september 1912 in dit ziekenhuis is overleden. Hilbolling, Hendrik (I868)
 
36 Bij de huwelijksbijlagen zit een verklaring van de gemeente Gieten dat op zaterdag 23 september 1916 het voorgenomen huwelijk is afgekondigd van Albert Raterink, weduwnaar van Gerritje Nellestijn, 48 jaar, van beroep molenaar, wonend te Amerongen, zoon van Harm Raterink van beroep klompenmaker en van Aaltje Christiaans zonder beroep, beiden wonend te Beilen
en
Fennigje Christiaans weduwe van Hendrik Hilbolling, 41 jaar, zonder beroep, wonend te Gieten, dochter van Roelof Christiaans van beroep landbouwer wonend te Westerbork en van Eelke Hogenberg, overleden.

BR Amerongen vermeldt een aantal kinderen Hilbolling, dat zich met de moeder in de gemeente vestigde op 25.10.1916.

Blijkens een adresboek van Rotterdam van 1939 wonen op de Bloemstraat 45a:
Raterink, geb. Christiaans, F. h.vr., z.b.
Voets, J.C. zandvormer. 
Christiaans, Fennigje (I863)
 
37 Bij een paar dopen is Theodorus Raterinck getuige. (Boeuf), Steven (Stephanus) du Buff (I1483)
 
38 Bij huw. wonende Loo, gem Dalen. Beroep: molenaar, koopman, kruidenier. Scholten, Jan (I435)
 
39 Bij huwelijk wonend te Beilen, onlangs te Zwolle. Raterink, Fennigje (I418)
 
40 bij huwelijk wonend te Meppel Keizer, Hillechien (I544)
 
41 Bij huwelijk wonend te Nijmegen. Fransen, Gerrit Fredrik (I489)
 
42 Bij inschrijvingen van haar kinderen in doopboek Ootmarsum wordt haar naam vermeld als Stour. Stuer, Petronella Maria Aleida (I814)
 
43 Bij overlijden weduwe (OA). Amshoff, Anna Barendina Gesina (I1688)
 
44 Bij zijn huwelijk met Jantje Bos woonde Teunis te Meppen, gemeente Zweeloo. Zijn beroep was boerenknecht.

Vertrekt met vrouw en drie kinderen van Sleen naar Michigan. Samen met Gerrit Ratering en zijn gezin varen zij op 20.8.1847 met de Erasmus de haven van Rotterdam uit.

In een toentertijd ten provinciehuize in Assen opgemaakte Staat der landverhuizingen naar Noord Amerika komt onder Sleen voor: Ratering, Teunis; arbeider, 37 jaar, Chr. Afgesch.; met vr. en 3 kinderen.; vertr. 1847.
(In dezelfde staat wordt onder Sleen ook Gerrit Ratering vermeld).

In Abraham Stegeman's Historical Sketch of Groningen wordt vermeld dat er behoefte was aan een zaagmolen, waarvoor in 1847/48 de werkzaamheden begonnen met de bouw van een dam. "De dam werd door het volk opgeworpen en de volgende personen namen daar aan deel: Teunis en Harm Ratering, Gerrit Derks etc."
(Bron: H.S. Lucas, Dutch immigrant memoirs and related writings, Assen, 1955)

Op 7 maart 1849 trouwt hij met Roelfje Timmer, 32 jaar. Getuigen zijn Albert Burgers en William Kakebeeke. De huwelijksvoltrekking vindt plaats door ds. C. van der Meulen.

Land Record 10.12.1850:
Acres: 80.000
Meridian or watershed: 19
Parcel: Township 5 N, Range 15 W, Section 14
(bron:RootsWeb.com/landrecords)

Op 7.10.1856 vertrekt zoon Jan, 23 jaar, naar Amerika in gezelschap van Simons (moet zijn Teunis) Raterink. In de scheepspassagierslijst wordt hij vermeld als diens zoon. Bij Simons staat dat hij uit Amerika afkomstig is. Vader Teunis reist dus, vanuit Antwerpen, met zoon Jan terug naar Amerika. Hij is teruggekomen naar Nederland om zijn zoon Jan op te halen en een vrouw ? Dat laatste was niet ongebruikelijk. Hij trouwde eind 1856 met Jakobje Sterken. Zoon Jan trouwde overigens ook nog in 1856, met Willemtien Ratering, een dochter van Gerrit.

Huwelijksinschrijvingen :
Zeeland: Dec. 9 A.D. 1856 werden door mij getrouwd Teunis Raterink 46 jaar en Jakobje Sterken 23 jaar in aanwezigheid van Dirk de Kleine en Hendrick Kramer. getekend C.v.d.Meulen, dienaar van het evangelie, 1856

Census 1860: waarde van zijn bezittingen $ 450

Aan de Sterkens Stamboom uit Amerika ontleen ik het volgende:

History of Jacobje Staerken Raterink

Jacobje's husband Teunis Raterink came to the United States in 1847. He was a farmer outside of Hudsonville, Michigan. He used mules to plow the fields. Het adres in 1874 was Groningen, Noord Amerika, Staat of Michigan, Countie of Ottawa, Holland. In december 1886 woonden ze in James Town en hebben daar 8 acres land, 16 stuks hoornvee, 3 paarden, 9 varkens en 3 schapen. 2 Kinderen zijn getrouwd. In 1875 hebben ze 3 koeien, 4 stuks jongvee, 2 ossen om mee te werken en 1 paard van 5 jaar oud. 'Daar moet de grootste jongen het werk mee doen.'
 
Raterink, Teunis (I133)
 
45 Blijkens overleveriong zou hij in de gevangenis van Arnhem zijn overleden (mededeling Jan Raterink).
De overlijdensakte geeft daar achter geen aanwijzingen voor. Aangifte van het overlijden wordt gedaan door een koster en een gemeentebode. De aangifte vermeldt dat Johannes Raterink wonende te Dalen, ongehuwd, landbouwer, is overleden in de Bovenbrugstraat in deze gemeente (Arnhem) op 29 augustus 1899. 
Raterink, Johannes (I485)
 
46 boek Strijk; was zijn 3e huw. Strijk, Hendrik (I662)
 
47 BR Amerongen vermeldt als beroep slager. Raterink, Jan (I736)
 
48 BR Amerongen vermeldt als beroep winkelier en als kerkgenootschap gereformeerd, waarbij N.H. is doorgehaald.
Getuigen bij huwelijk met Aaltje Christiaans waren geen familie. 
Raterink, Albert (I416)
 
49 BR Amerongen: komen 3.12.1921 van Warnsveld. Groot, Cornelis Bouke (I732)
 
50 BR Amsterdam: wonen 1934 in Amsterdam. Sluis, Johannes van der (I676)
 

      1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»