Onze Familie
 Genealogie Ratering/k

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 101 t/m 150 van 496

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
101 Doopboek Dalen:
Den 26 October gedoopt een kind van Evert Pauls en Aaltien Ratering uit Dalen genaamd Hendrik geboren den 19 October.

HA Odoorn 13.5.1829:
Hinderik Raterink jm 29 jaar, arbeider, woonachtig Exloo, meerderjarige zoon van Evert Pauls en Aaltje Raterink, beide overleden, gedoopt gem. Dalen 26.10.1800 en Aaltien Rossing, 28 jaar, gedoopt Odoorn 12.4.1801.

In het parenteel Roelof Harken x N.N. komt Hindrik Raterink voor, waar wordt vermeld volgens O.A. geboren Dalen 10.12.1800, arbeider, zn. van Evert Pouwels en Aaltien Willems Raterink tr. Odoorn 13.5.1829 met Aaltien Rossing, ged. Exloo 12.1.1801, linnennaaister
(Bron: Threant 1997/4)

Aangifte van de nalatenschap wordt gedaan door Roelof Kuik, als gehuwd aan Aaltien Raterink, en Jakob Raterink beide arbeiders van beroep wonend te ....dijk onder Odoorn. Erfgenamen zijn de wettige kinderen, zijnde de bovengemelde aangetrouwd, ieder voor de helft. Verklaren dat door de overledene geen onroerende goederen zijn nagelaten.
(Memorie van successie Assen 2/6152) 
Raterink, Hendrik (I167)
 
102 Doopboek Emmen: 20 November. Kint van Hindrik Derks en Wubbegina Alberts, Annegien genaamd.

Lidmatenboek Emmen: Den 8 April 1786 op belijdenis aangenomen Annigje Hindriks.

Successiememorie
Hendriks, Annigje zonder beroep, overleden 25.4.1840.
Aangifte wordt gedaan door Hendrik Raterink, landbouwer te Brunting en deszelfs echtgenote Hendrikje Jans en Albert Raterink en deszelfs echtgenote Fennigje Boes, domicilie kiezend te hunnen huize te Bruntinge gemeente Westerbork no. 162.
Zij geven aan dat Annigje Hendriks in leven landbouwersche van beroep te Bruntinge woonachtig aldaar op de 25 April 1840 ab intestato is overleden zonder vaste goederen nagelaten hebbende, daar ter plaatse ook haar laatse woonstede gehad.
De nalatenschap is vervallen voor de ene helfte aan Hendrik Raterink en voor de andere helfte aan Albert Raterink allen boven genoemd zoons van de overledene (eerste graad).
Bruntink den 13 Juli 1840 H. Raterink en A. Raterink.
De burgemeester certificeert dat de overleden Annigje Hendriks voor zooveel hem bekend is geen vaste goederen heeft nagelaten. Westerbork den 13 Juli 1840, H. Nijsingh.

De overlijdensakte van haar zoon Hendrik, overleden te Rolde 13 oktober 1866, vermeldt haar naam als Annigien Hindriks Spaling.
 
Hendriks, Annechien (I24)
 
103 Doopboek Emmen: vader Rateler, Harm, Noordbarge.

HA: Raterink OA: Ratering.
Woont bij overlijden in Aalden; als ouders worden vermeld Harm Ratering en Annichje Wubben.
Getuige bij huwelijk is broer Albert Raterink, landbouwer te Meppen, allen tekenen als Raterink. 
Raterink, Aaltien (I27)
 
104 Doopboek RK Statie Heerestraat:
Bernardus, ged. 28.1.1700, v. Tobias Schöningh; m. Margarita Sloos; m(atrina) Dublina Sloos.
Doopboek Guldenstraat vermeldt onder 4.2.1700 ook een doopinschrijving van Bernardus, filius legitimus Tobie Schöningh et Margaretha Alegonde Laclos. Niet overgenomen, want de naam Laclos keert verder nergens terug.
Taxatielijst Groningen 1730/31: Monsr Scheuning wijnkop. (doorgehaald)
1745: wijnhandelaar Bernardus Schöningh is voogd over de minderjarige zoon van wijlen David ter Horst en Christina Maria Schönings. 
Schöningh, Bernardus (I1604)
 
105 Doopboek: Den 9 Augustus (1716) pr Jan Christoffer Raterinck mr Petronella Sophia Spreij k Maria (Gertruijd - doorgehaald) Aleida.
Lidmatenboek Ootmarsum (transcriptie):
1733 op Kersmis hebben belijdenis des geloofs gedaan ( )met attestatie Jan Grolle en zijn huisvrouw Maria Aleyda Raterinck beyde van Lage.
Testament broer Jacob: legaat aan mijn zuster Maria Aleida Ratering vrouw Groll zes zilveren lepels.
Raterink, Maria Aleida (I826)
 
106 Doopboek: dr. van Harm Ratering. Ratering, Marchijn (I220)
 
107 doopget. Reverendus Deus? J.H. Helter et Maria Aleida Helter. Schöningh, Engelina Maria Henrica (I1583)
 
108 Doopget. Wilhelmus Jacobus Helter et Amelia Christina Bierboom. Schöningh, Laurentius Joseph (I1888)
 
109 Doopgetuigen Jan Hendrik Smit/Batta Aghterberg. Havekes, Jan Dirk (I1174)
 
110 Doopgetuigen Philippus Smit, Swaantje Raterinks. Hanneken, Eldert (I1166)
 
111 Doopgetuigen Willem Ratering en Harmina Wesselius. Geersman, Jacobus (I1199)
 
112 doopgetuigen: Frederik Mulder, Barta Mulder Smit, Hendrika (I1164)
 
113 doopgetuigen: Jan Ratering, Willem Ratering Smit, Silvester (I1163)
 
114 doopgetuigen: Jan van Ringe, Barta Mulder Smit, Reyniera Geeridiena (I1160)
 
115 doopgetuigen: Jan Weidemans, Barta Mulder Smit, Hendricus (I1162)
 
116 doopgetuigen: Willem Ratering, Gientje Schoneman Smit, Jan (I1161)
 
117 Doopmoeder Aldegonda Schoening. Schöningh, Maria Ludowina (I1789)
 
118 Doopmoeder Maria Aleid Anna Ratering. Lethmate, Maria Adelheid (I1497)
 
119 Doopmoeder Maria Aleid Ratering. Lethmate, Gerhard Jodokus (I1498)
 
120 Doopnaam: Fenne Raterink, Fennegien (I1257)
 
121 Doopouders Jacobus Ratering iudex in Ootmarsum en Maria Aleidis Ratering. Lethmate, Jakob (I1499)
 
122 Dpb Coe: den 22.1 van Arent Geersen van de Lo Jan.
Huwelijksinschrijving Neuenhaus (transcriptie):
14.9.1729: Jan Ratrinck van het Loo bij Koevorden en Sibille Schultens uit het Wijdmarsen getrout den 14 7ber te Koeverden met attestatie. 
Raterink, Jan Arents (I230)
 
123 Dpb Coe: dr. van Gerrit Raterink Raterink, Femmechien (I35)
 
124 Dpb Coe: kd. van Jan Ratering op de Lo Ratering, Aaltijn (I227)
 
125 Dpb Coe: zn. van Gerrit Raterink.
Trouwinschrijving Laar: Geert Raterink jm en Gerridina van Ulzen jd beyde uit Coevorden zijn alhier met attestatie gecopuleerd. 
Raterink, Geert (I34)
 
126 Dpb Coevorden: den 19 dito een kind gedoopt van Arend Geerts van de Lo Fenneghijn Arents, Fennighijn (I1156)
 
127 Dpb Coevorden: zn. van Gerrit Raterink
OA: Ratering

Kerkenraadsboek N.H. Kerk Coevorden:
Hindrik, Berent en Hendrik werden vanuit het weeshuis uitbesteed. Als 'condities' hiervoor vermeldt het kerkenboek:
'De kinderen zullen alle dagen een uur na school gaan en na de kerke als daar catechisatie is en 's avonds na Geertruyd so meenigmalen als daar geleert wordt.
En wanneer de Diacenen haar nodig hebben, het zij om op de bussen te passen of deszelve op te halen als andersins sal dit niet mogen gewygert.'

Berent Raterink besteed bij G. Baarling voor 40 gulden voor een jaar te beginnen den 1 Maart 1794; voor 52 gulden opnieuw per 1 mei 1795.
1795 Den 30 August het bovenstaande van G. Baarlink ontvangen.
L. Wispelwey Boekhouder Diaken.

2 December 1795: Berend Raterink verzoekt bij de Besteding om zijn uitzet.
1796 den 8 May is Berent Raterink met zijn uytzet uit het weeshuis gegaan.

Op een registratielijst van Coevorden van 1797/98 komt voor
huisnr. 71 Harm Wolters (?) 30 jr. kleermaker
Berend Raterink 19 jr. knegt
Op de quotatielijst van Coevorden van 1797 ook beider namen, echter huisnr. 74

Attestatie gegeven na Borger 1798 (Bron: DTB Coevorden).
21 December 1800 is tot ons overgekomen met attestatie van lidmaatschap van Borger Berend Gerrits Ratering thans wonende te Grollo (DTOB Rolde)
Register van inschrijving van geslachtsnamen in 1811 Gem. Rolde:
Berend Gerrits wonend te Grollo zijnde aldaar kleermaker, welke verklaarde dat hij tot zijn familienaam aanneemt de naam van Raterink en tot zijn voornaam behoud die van Berent, dat hij heeft een zoon genaamd Gerrit, oud 6 jaar en een dogter genaamd Annechien.
31.12.1811 Berent Raterink

HA 2e huw.: Berend Ratering, oud 37 jaren, kleermaker te Grollo, zn. van wijlen Gerrit Ratering en Aaltje Wesselink en Jantje Tjarks, oud 26 jaar, dienstmeid wonend te Eleveld. Getuigen niet verwant.
Berent ondertekent met Raterink.

Berend laat 11.3.1849 een testament maken bij notaris Kymmel te Westerbork. Getuige is Arend Smit landbouwer te Grolloo.
Verklaart dat hij maakt en legateert aan zijn echtg., Jantien Tjarks lanbouwersche van beroep te Groloo, vruchtgebruik zijner hele nalatenschap inzover de wet hem daarvoor de vrije beschikking laat, dat hij legateert aan Aaltje Ratering, zijn dochter gehuwd aan Jans Boerma landbouwer te Grolloo eene som van f 50,-- opeisbaar als bovenvermeld vruchtgebruik door de dood zal zijn geeindigd. Verklarende de comparant testateur niet te kunnen ondertekenen als wordende daarin door het beven zijner handen verhinderd.

Aangifte van de nalatenschap wordt gedaan door Hilligje Ratering, gehuwd aan Albert Pieters, arbeiders van beroep wonend te Rolde, Aaltje Ratering gehuwd aan Jannes Boerma, arbeiders van beroep wonend te Grolloo, Annigje Ratering gehuwd aan Jan Timmer wever van beroep wonend te Eursinge, Harm Ratering, bakkersknecht wonend te Rolde, verklaren dat de nalatenschap, ab intestato (?) den 31 Maart 1849 te Grolloo en waarbij te Grolloo volgende onroerende goederen:
1. een huis en erf staande en gelegen te Grolloo
2. een stuk bouwland de Hagehof genaamd
3. een hof.
(Memorie van successie Assen 98/799) 
Ratering, Berent (I36)
 
128 Dpb. Coe: dr. van Willem Ratering als vader Ratering, Jantyn (I121)
 
129 Dpb. RK Staties Bij de Aa etc.: mat.: Christina Schöningh
In het archief van de Weeskamer Groningen bevindt zich een inventaris d.d. 6.11.1780 van A.C.M. Warren weduwe Jacobus Schoningh. Heeft o.a. een huis aan de Akerk door haarzelf bewoond en een graf in de Martinikerk. Heeft een lening uitstaan aan Mons. Huising, boekverkoper en aan Mons. H. Schoningh. In de schadelijke staat komen de namen voor van Mons. Huising, Mons. H. Schoningh en wed. T. Schoningh. 
Schöningh, Jacobus Joannes (I1609)
 
130 Dpbk RK Statie Guldenstraat, mat.: Joanna zur Eck Schöningh, Tobias Joannes Josephus (I1614)
 
131 Dpbk RK Statie Guldenstraat: matrina Christina Maria Schöningh
Wordt genoemd in het promotiestuk van Tobias Johannes Josephus Schöningh in 1768 als broer Fred. Schoningh te Groningen, mercatori (koopman). 
Schöningh, Fredericus Jacobus Ignatius (I1606)
 
132 Dpbk RK Statie Guldenstraat: pater: Henricus zur Eeck.
Huwelijksinschr. niet gevonden; aangenomen op basis van doopinschrijvingen. 
Schöningh, Henricus Bernardus (I1607)
 
133 Dpbk RK Staties Bij de A etc.,: pat.: Rudolphus Huysing. Schöningh, Rudolphus Josephus (I1613)
 
134 Dpbk RK Staties Bij de A etc.,: mat.: Aldegonda Schöningh Schöningh, Maria Aleida Gertrudis (I1611)
 
135 Dpbk RK Staties Bij de A etc.,: mat.: Margaretha Maria Schöningh.
- Henricus Johannes Kistemaker is geh.met Aleyda (Gertrudis) Schöningh - een dochter tr. met een Schaepman uit Zwolle 1.2.1809 (bron Ned. Patr. 5)
Huw.inschr.: Maria Aleida Schoningh, van Groningen wed. Arnoldus Akerma Hindrikszoon pq Henrikus Akerma als broeder oo 5.6.1784 Hindrik Jan Kistemaker, van Zwolle (bron Huw Gn).
Is getuige bij de doop van Anna Maria Aleida Schöning op 2.6.1779. 
Schöningh, Maria Aleida Gertrudis (I1612)
 
136 Dpbk RK Staties bij de A etc.: mat. Christina Schöningh Schöningh, Tobias Joannes Josephus (I1615)
 
137 Dpbk Rk Staties Bij de A etc.: mat: Christina Schöningh pro Henrica Jacoba zur Eeck. Schöningh, Henricus Bernardus (I1608)
 
138 Dpbk RK Staties Bij de A etc.: moeder Marg(areta) Sloes; m: Dublina Sloes.
Huw.inschr.: Tobias Schonink ps: en Gesina Maria Cloosterhuis beijde van Groningen pro qua Theodorus Augustinus Cloosterhuis als broeder.
Kerkelijke huw.inschr.: Tobias Scheuninckx et Gesina Cloosterhuijse in presentis(?) matris et fratris () et Marianne Demunck.
Taxatielijst Groningen 1730/31: Tobias Scheuning de jonge.
Thobias Schöningh is voormond over de minderjarige zoon van wijlen David ter Horst en Christina Maria Schönings blijkens een inschrijving in het weeskamerarchief d.d. 29.4.1745. Wijnhandelaar Bernardus Schöningh is voogd. 
Schöningh, Tobias (I1620)
 
139 Dr. H.J. Jaanus schreef een artikel getiteld: Henricus Raeterinck, burgemeester van Goor, en de zilveren beker. Op grond van een resolutie van de Goorse burgemeesters moesten de erfgenamen na het overlijden van een burgemeester 'betalen vijff ende twintich gulden tot eene gedachtenisse om daervan tot een memorie van den selven eenen silveren beker offte poccael met haer daerop gestelt wapen gemaeckt te worden'. De beker bevindt zich thans in het museum van Goor.
Volgens een bericht uit het Goorse kerkenboek overleed burgemeester Raterink op 3.9.1666 'onverwacht aen die brandtsieckte op 't best van zijn leven'. De schrijver vermoedt dat hiermee 'de hete ziekte', een epidemisch optredende builenpest werd bedoeld.
Over Raterinks herkomst ontbreken tot heden de gegevens.
Henricus Raterink bekleedde in Goor verschillende functies; zo was hij provisor van het St. Annen-gasthuis.
In dr'.s A. en G. ten Doesschate's 'De geschiedenis van het Doeschot bij Goor en van de familie ten Doesschate' wordt Raeterinck in 1658/59 procureur genoemd en raadsman van Berent ten Duisschotte.
(Mensen van Vroeger, 1974 no. 3)

In het Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805 wordt onder Richterambt DELDEN/buurschap Weddehoen vermeld d.d. 20.3.1662:
Henrick Raterinck als gemachtigde en hulder van Christiaan Maurits Hartevelt en zijn vrouw Anna van Keppel.

7 februari 1690
Dr. Woltherus ten Brink, als volmacht van de burgemeester en advocaat Gerhard Wychman, verkrijgt consent om het goed Schrijversgoet genaamd (Kedingen, Markelo) ten behoeve van de weduwe van Henrick Rateterinck te Goor te verbinden voor 500 Caroliguldens a 5% 's jaars.
(A.J. Mensema: Repertorium op de leenregisters van de leen- en hofhoorige goederen van de Proosdij van St. Lebuinus te Deventer 1408-1809)

Bierbrouwers waren ook herbergiers en de meeste bierbrouwers waren op hun tijd ook burgemeester. (bron: Dr. A. ten Doesschate 'Varia uit het oud-archief van Goor', in Versl. en meded. Ov. regt en gesch. 1935).

In het archief te Zwolle bevindt zich het persoonlijk archief van mr. Van Laar. Deze verwijst naar een brief van prof. Döhman die schrijft dat niet tot het geslacht Van Laar behoort de familie toe Laer. welke hij afleidt van 'dem bäuerlichen Geschlecht ten Laer', haar oorsprong vindende niet, zoals Vorsterman van Oyen aanneemt, te Goor, doch van het erve het Laer in Kerspel Den Ham. In 1674 was er ook een burg. Reijnt toe Laer. (Versl. en meded. - zie boven).

Volgens de Ortsfamilien-Datenbank van Emsbüren was zijn roepnaam Hendrick en was hij RK. 
Raeterinck, Henricus (I806)
 
140 Dr. jur. prom. Harderwijk 11.10.1765. Rechter: Meppen, Lathen, Hümmling. 1809 Rechter Hertogdom Arenberg. Was ongehuwd. Benoemt zijn zuster tot enige erfgename. Helter, Wilhelmus Jakobus (I1552)
 
141 DTB Coevorden:
Den 3 Dec. 1786 getrouwt Albert Ensing weduwnaar van Jantje Scholten van Dalen en Aaltje Ratering van De Loo onder Coevorden. 
Ensing, Albert Berends (I160)
 
142 DTB Coevorden: Den 23 Maart een kint gedoopt van Jan Ratering genaamt Adriaan Willem. Den 9 dito Willem Jans op de Loo, met Harmtien van Eschebrugge. December 24 Willem Raterink weduwnaar van Harmtien Wesselink met Jantien Jansen. Overlijdensdatum komt voor in HA Jan. Raterink, Willem (I119)
 
143 DTB Coevorden: overlijden Arend, op de Loo, 02.01.1706 Ratering, Arent (Geerts) (I754)
 
144 DTB Schoonebeek:
1.5.1765 Evert Pauls jm van Dalen trouwt Geertje Gerritze jd van Tinholt, beide hier woonagtig.

DTB Coevorden:
den 6 September getrouwt Evert Pauls weduwnaar van Geertijn Gerrits van Dalen en Aaltijn Ratering wed. van Albert Ensing van De Loo.

Zoon Hendrik kreeg de achternaam van zijn moeder en werd de stamvader van een omvangrijke Raterink-tak.

Bij de Huwelijksbijlagen van Hendrik zit een extract van het Sterfregister van Dalen. Daarin wordt op 29.6.1818 verklaard dat Evert Pauls, woonachtig te Dalen, geb. Dalen 21.4.1743 de 28.6. ten Armenhuize in Dalen is overleden, zijnde weduwnaar, nalatende zeven kinderen Wilm, Harmina en Lammegien, zijnde voorkinderen en Grietein, Albert, Hendrik en Gerrit, kinderen in des overleden tweede huwelijk, zijnde de vier eerstgenoemden meerderjarig, de drie laatstgenoemden minderjarig.

Ook zit er een extract uit de minuten van het vredegeregt van het kanton Dalen bij. Daarin verklaren op 30.3.1829 Jan Wessels, bakker, 34 jaren, Jan Zwiers, tapper, 57 jaren, Jan Kiers Hzn, landbouwer 49 jaren en Berend Jan Rigterink, landbouwer oud 35 jaren 'dat zij zeer wel kennen Hendrik Raterink thans dienstknegt wonend te Exloo en dat zij zeer wel hebben gekend zijne moeder Aaltje Raterink en zeer wel weten dat deze Aaltje Ratering voor ongeveer twintig jaren te Dalen is overleden. Comparanten geven voor reden van wetenschap van deze hun verklaarde, dat zij tijdens het overlijden van Aaltje Raterink te Dalen hebben gewoond alwaar zij nog wonen.'

OA Evert Pauls, in de kantlijn staat: gealim(enteerd).. 
Ensing, Evert Pauls (I164)
 
145 DTOB Emmen: den 10 May 1795 gedoopt een kind van Harm Gerrits en Annechien Hendriks te Noordbarge - Gerrit

HA: Gerrit Raterink, landbouwer, geb. te Emmen, wonend te Meppen, zn. van Harm Gerrits de familienaam voerende van Raterink en Annichje Hendriks (tekent Hinderiks), landbouwers van beroep wonend te Meppen, hierbij tegenwoordig.
Getuige zijn twee schoolonderwijzers Jan Singraven en Rudolphus Lubbers beiden wonend te Zweeloo, onverwant, Willem Jalving, landbouwer, 33 jaar wonend te Meppen, broer en Albert Raterink, landbouwer, 22 jaar te Meppen, broer.
Alle Raterinks tekenen als Raterink.

Gerrit, 25 jaar, landman te Meppen is op 2.2.1821 aanwezig bij de geboorteaangifte van Jan Wolting. Ondertekent met Gerrit Ratering.

Woont bij overlijden dochter Annechien in Erm (1828) Ook bij geboorte Willemtien in 1838 woont hij in Erm (landbouwer).

GA Jannes: Gerrit Ratering verklaart dat zijn vrouw Jantje Jalving, 21 jaar, op 26 april 1836 bij hem te Erm is bevallen van kind mannelijk geslacht gennaamd Jannes. Gerrit tekent als Raterink.

Gerrit Ratering vertrekt in 1847 uit Sleen naar Amerika. In een toentertijd opgesteld overzicht wordt vermeld dat hij landbouwer is, 53 jaar en Chr. Afgesch.; vertrekt met vrouw en 6 kinderen. (Bron: Staat der landverhuizingen naar Noord Amerika opgemaakt ten Provinciehuize te Assen, Maart 1848). Op dezelfde lijst komt ook Teunis Ratering voor. Gerrits zoon Jan zou in 1868 met zijn gezin volgen.
Uit een overzicht van passagierslijsten blijkt dat Gerrit en zijn gezin samen met Teunis en zijn gezin reisden. Zij vertrokken op 20.8.1847 van Rotterdam met het schip Erasmus.
Prakke vermeldt in 'Drenthe in Michigan' de landbouwers Jan Jalving en Gerrit Ratering die uit Erm vertrokken.

H.S. Lucas noemt in zijn boek 'Nederlanders in Amerika' Gerrit Ratering van Sleen als behorend tot de eersten die zich in Drenthe, Michigan vestigden. Hij schrijft dat tegen het eind van de zomer een aantal families uit Drenthe aankwamen. Jan Hulst die er al woonde ving hen op en begeleidde hen door de bossen naar het landbouwgebied. Tot de eerste families die er zich vestigden behoorde die van Gerrit. Andere families volgden, het bosland veranderend in een drukke boerengemeenschap.
(Bron: H.S. Lucas, Netherlanders in America, 1955, Ann Arbor -The University of Michigan)

Land Records 1849:
05 April 1849
Acres: 40.000
Merdian or Watershed: 19
Parcel: Township 5 N, Range 15 W, Section 13
(bron:rootsweb.com/landrecords)

Gerrit en zijn gezin komen voor in de U.S. Population Census van 1850. Het gezin is dan nog bijelkaar (Gerrit, Jantje en hun zes meegeemigreerde kinderen). Zij wonen in Ottawa, Holland, Michigan. Als zijn beroep wordt vermeld: farmer.

Gerrit kocht op 5 april 1849 40 acres land in Holland Township. (Bron: Michigan Land Records) 
Ratering, Gerrit (I25)
 
146 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Ratering, Egbert (I5)
 
147 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Raterink, Evelyn (I1511)
 
148 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Raterink, Jan (I935)
 
149 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Raterink, Hermina Margritha (I924)
 
150 Extract doopboek bij Huw. Bijl.: 1806 30 Mai Baptisatum Georgius Henricus Arnoldus filius legitimatus Hermanni Georgi Schöningh et Elisabeth Anna Draper.
Vlg. BR Appingedam geboren te Onderdendam.
Bliijkens een brief d.d. 10.4.1827 in het archief van Huis Vilsteren te Zwolle 'wonende in de Oude Boteringestraat boven de smit Schutte te Groningen'. 
Schöningh, Georgius Henricus (Hendrik) Arnoldus (I1646)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Volgende»