Onze Familie
 Genealogie Ratering/k

Ge(e)rt Raterinck

Mannelijk - 1666


Generaties:      Standaard    |    Compact    |    Alleen tekst    |    Register    |    PDF

Generatie: 1

 1. 1.  Ge(e)rt Raterinck overleden 15 okt 1666, Coevorden.

  Aantekeningen:

  Aanname op basis van het patroniem van Arent en Hinrick Geerts Raterink, die later als Raterink door het leven gaan.

  Diaconieboek NH Gemeente Coevorden vermeldt o.a. 1663/1666 onder wekelijkse uitgaven:
  'buir kindt bij Geert Raterinck 13-11-14'.
  Idem, den 15e oktober 1666: Geert Raterinck voor laken 0-6-0.
  (0337/161)

  Ge(e)rt — nn. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 2. Arent (Geerts) Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 02 jan 1706, Coevorden.
  2. 3. Hindrick (Geerts) Rateringh  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 1719.


Generatie: 2

 1. 2.  Arent (Geerts) Ratering Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (1.Ge(e)rt1) overleden 02 jan 1706, Coevorden.

  Aantekeningen:

  DTB Coevorden: overlijden Arend, op de Loo, 02.01.1706

  In Coevorden woonden eind 17e eeuw twee personen met de naam Arent Geerts. Daarom is niet van alle kinderen die op naam van Arent Geerts werden ingeschreven met zekerheid te zeggen, dat zij afstammen van Arent Geerts die later als Raterink staat vermeld. Wat opvalt is dat tussen de geboorten van 1688 en 1693 een gat zit van 5 jaar.
  In 1701 wordt het laatste kind geboren. In het doopregister wordt het ingeschreven zonder naam. Uit een testament kan afgeleid worden dat het om Hendrik Arents Raterink gaat, die in het huwelijk was getreden als Hendrik Arents.

  In het goedschattingsregister onder Coevorden 12 juni 1705 wordt de naam Arent voor het eerst verbonden met Raterink: Arent Raterinck. Zijn weduwe wordt weer vermeld als Arent Geerts, weduwe .
  Heerdstedenregister 1711, 1717, 1721, 1722 onder buitenhuizen:
  Arent Geerts wed. 1-0-0.

  Arent — nn. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 4. Geertijn Rateringh  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  2. 5. Gerrit Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  3. 6. Telle Arents  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  4. 7. Geertruit Arents  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  5. 8. Harm Arents Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 06 feb 1769, Coevorden.
  6. 9. Jan Arents Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  7. 10. Fennighijn Arents  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  8. 11. Hendrik (Arents) Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven

 2. 3.  Hindrick (Geerts) Rateringh Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (1.Ge(e)rt1) overleden 1719.

  Aantekeningen:

  Jan Ensincks huys woont Hend: Raterink heeft 3 peerden 3-0-0
  (Bron: haardstedenregister 1691 Coevorden)

  Een grondschattingsboek van Coevorden van voor 1711 vermeldt:
  Een huis van Hindrick Geers Rateringh heercomende van Jan Ensingh 180-0-0.
  (Archief Coevorden 0116/444)

  8.4.1702
  Henderick Raterinck en Henderickjen Egberts echteluiden verklaren te hebben geleend van Capitain Daniel 'dAmijn en vrouw Margareta Wildriks eheluiden vier hondert car. gulden tegen 5%. Onderpand acker saeylandts liggende op de Haere aan de eene sijde door Michel de Brouwer en aan de andere kant door Henderick Lipman bezwettet alsmede twee veenen sijnde gelegen naest het veen van Swierts Albertsen. Beide ondertekenen met een handmerk.
  (bron: Schultearchief. nr. 9 fiche 3+)

  18 September 1719,
  Albert Suirman (?) wegens Hoger Overheid Scholtes van Coevorden en Schoonebeek doe kond en certificeere mits dezen, dat voor mij Scholtes en ceurnoten () in den Gerigte zijn gecompareerd en erschene Henderik Raterinck en Hendrickjen Egberts Wessels ehelieden zijnde de vrouw in deze geassisteerd met haar eheman als momber. Zoo heben comparanten voor haar zelfs en haare Ervgenaamen aan Michiel Bartelinck en Geesjen Berents ehelieden en haare Ervgenaamen verkocht gecedeert en getransporteert, verkopende cedeerende en transporteerende kragt deze een akker saeijlants zoo groot en klein als deze zekere is gelegen in den Heerlijkheid van Coevorden op de Hooge Haare ten oosten aan Michiel Bartelinck en ten westen aan Hendrick Lipmans akkeren.
  (o.a) Handmerk van Hendrik Raterink en Hendrickjen Egbers Wessels. Zie hierover ook B. Jonker Handmerken in Drenthe.
  (bron: schulte archief nr 9, fiche 9+))

  Hindrick — Hendrickje Egberts Wessels. Hendrickje overleden 1719, Coevorden. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 12. Fennighijn Rateringhs  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven


Generatie: 3

 1. 4.  Geertijn Rateringh Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 12 mrt 1684, Coevorden

  Aantekeningen:

  Doopboek Coevorden: 12 dito Kind gedoopt van Arent Geert, genaamd Geertijn jd.

  Trouwboek Coevorden: den 20 Dito Hindrykus Scherman Burger JM getrout met Geertijn Raterink JDr.

  1753 Geertien Raterink is met een aantal anderen, onder wie H. Raterink, getuige in een geschil tussen de weduwe Ames en Juffr. Bartelings contra de weduwe Van der Scheer over het recht van voetpad over het aan laatste toebehorende erf Hulsvoord geheten.
  (Bron: Sch.Ger. Inv. Nr. 7 deel 8, fiche 37/38)

  In de schultenboeken staan enkele akten genoteerd. De eerste is doorgehaald en vervangen door een ander van dezelfde datum.
  (29.7.1767 Dezen wordt geroyeerd uit hoofde van den navolgende nadere obligatie Coevorden den
  29.7.1767
  Verschenen Geertien (doorgehaald en gewijzigd in Gerrit) Raterink en Aaltien Wesselink geass. met haar eheman wegens verschoten gelden aan ds. Anthony Camerling, pred. alhier en juffr. Margaretha A. van Staveren ehelieden schuldig te wesen 400 gld. tegen 3%. Onderpand haar halve huis en grond gelegen binnen Coevorden in de Oosterstrate tusschen de behuizingen van Jan Lieftinck en de wed. wijlen Jan van Engen. Harm Raterink verklaart zich in te laten als borge voor zijn zelfs zuster Geertien Raterink tegen onderpand van deszelfs saatveen gelegen in de Coeverse saatvenen tusschen Swier Jansen en Harm Wetten.
  Harm Raterink tekent met een handmerk.)
  (Bron: Sch.Ger. 9 fiche 22+)

  29.7.1767
  Geertien Raterinck wed. wijlen Hendricus Scheerman met haar broer Harm Ratering verklaart aan de weleerwaarde heer Anthony Camerlinks predicant alhier in kwaliteit als volmagt van de EE Golijna Maria en Meindert Scheerman, kinderen bij wijlen Jan Scheerman resp. erfgenamen van wijlen Hendricus Scheerman 400 guldens schuldig te wesen tegen 3%. Onderpand huis, hof en grond staand en gelegen binnen Coevorden in de Oosterstrate tussen de behuizing van Jan Lieftinck en de wed. Van Engen. Voorts vraagt Harm Raterink hem in te laten als borge voor zijn zuster met als onderpand zijn saatveen gelegen in de Coeverse saatvenen tussen Zwier Jansen en Harm Wellen.
  Geertien en Harm tekenen met een handmerk.
  (Bron: Sch.Ger. 9 fiche 22+)

  16.2.1773
  In persoon erschenen is de eerbaere Geertien Raeterink weduwe van Henricus Scheerman, zijnde geassisteerd met Derk Wijkijma momboir, sijnde de comparanten gesont gaande en staande haare verstandt.
  Edog alvorens daartoe tot de oprigting van haar Testament en deeze haare laatste wille te komen beveelt zij testatrice haar onsterfelijke ziel in de barmahartige handen Godts en haar lichaam door een eerlijke begrafenis aan de aarde.
  Verklaarde tot haar enige en universele erfgenaam te nomineren en te institueren haar Neef Gerrit Raeterink en deszelfs Huysvrouw Aeltien Wesselink en incas van der selven vooroverlijden haare kinderen, dan in leven.
  Coevorden de 16e Februari 1773.
  Dit handmerk x door de testatrice Geertien Raeterinck die verklaarde niet anders te kunnen schrijven getoogen is.
  (Archief Coevorden 0116/1037 blz. 337)

  Geertijn getrouwd Hindrykus Scheerman 20 nov 1729, Coevorden. [Gezinsblad]


 2. 5.  Gerrit Ratering Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 16 dec 1685, Coevorden

  Aantekeningen:

  Doopboek Coevorden: den 16 December een kind gedoopt van Arent Geers, genaamd Gerrit


 3. 6.  Telle Arents Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 05 dec 1686, Coevorden

  Aantekeningen:

  Doopboek Coevorden: den 5 December een kind gedoopt van Arent Geersen, genaamd Telle


 4. 7.  Geertruit Arents Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 01 aug 1688, Coevorden

  Aantekeningen:

  Doopboek Coevorden: den 1.8 een kind gedoopt van Arent Geerts, Inwoonder, genaamd Geertruit


 5. 8.  Harm Arents Ratering Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (2.Arent2, 1.Ge(e)rt1) overleden 06 feb 1769, Coevorden.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: bleker
  • Doop: 29 mrt 1693, Coevorden

  Aantekeningen:

  Doopboek Coevorden: kind van Arent Geerts genaamd Harm.

  Trouwboek Coevorden:
  Harm Ratering JM van de Loo getrout met Geertijn Jansen JD van Rovik.
  Interessant is dat Ratering boven een doorhaling staat waaronder nog duidelijk te lezen valt Arents.

  Een grondschattingsregister vermeldt:
  Sallantse Strate
  Jan der Moo 1 huis.
  NB nu Harm Ratering 1 huis 150-0-0
  Eng. Bartlink 150-0-0
  1 saatveen van 150-0-0
  (Archief Coevorden 0116/445)

  Burgermoede 1723
  Sallantsche Strate Harm Ratrink 0-6-0

  In de registers van de prisering van de nieuw getimmerte wordt vermeld:
  1742 Harm Raterinck een acker op de Agterlo
  1745 Harm Raterinck Achterloo acker.
  Haardstedenregister
  1754 Harmen Raterink een 1/2 huis
  een daghuurder 1.

  1753 H. Ratering is met Geertien Raterink getuige in een geschil tussen de weduwe Ames en Juffr. Bartelings contra de weduwe Van der Scheer over het recht van voetpad over het aan laatste toebehorende erf de Hulsvoord geheten.
  (Bron: zie Geertien)

  19.5.1767 vermelding in akte schultegericht:
  besuijden kerkhof tussen behuizing weduwe Albert Scholte en Harm Raterink.
  (Sch.ger. deel 1765/66 -nov. 1788)

  Harm getrouwd Geertijn Jansen 04 mei 1721, Coevorden. Geertijn werd geboren Rovik(Radewijk); overleden 16 mei 1767, Coevorden. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 13. Aaltijn Raterings  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  2. 14. Arent Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  3. 15. Jan Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  4. 16. (I)Jan Arens Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  5. 17. Gerrit Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  6. 18. Berent Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  7. 19. Marchijn Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 06 jan 1763, Coevorden.

 6. 9.  Jan Arents Raterink Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 22 jan 1696, Coevorden

  Aantekeningen:

  Dpb Coe: den 22.1 van Arent Geersen van de Lo Jan.
  Huwelijksinschrijving Neuenhaus (transcriptie):
  14.9.1729: Jan Ratrinck van het Loo bij Koevorden en Sibille Schultens uit het Wijdmarsen getrout den 14 7ber te Koeverden met attestatie.

  Trouwboek Coevorden:
  2.6.1728 Jan Arents Den 2 Juny JM van De Loo gen. Arent met Geessyn Luicas JD van de Loo.
  14.9.1729 Dito Jan Ratering Weduwnaar van Geesjen Luicas gen Arent met (niet ingevuld).

  Haardstedenregister:
  1743 Register der huizen buiten Coevorden Jan Ratrink.
  1744 Buitenhuizen: Jan Ratrink Hendrik Klasenhuis (= de eigenaar ?).
  1754 Buitenhuizen: Jan Raterink een huis 3 peerden - 3.

  Jan getrouwd Geesijn Luicas 02 jun 1728, Coevorden. [Gezinsblad]

  Jan getrouwd Sibille Schultens 14 sep 1729, Coevorden. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 20. Gesijna Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  2. 21. Willem Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 10 sep 1800, Coevorden (de Loo).
  3. 22. Aaltijn Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  4. 23. Arent Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  5. 24. Geessijn Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  6. 25. Swaantijn Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 20 jun 1782, Amsterdam.

 7. 10.  Fennighijn Arents Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 19 mrt 1699, Coevorden

  Aantekeningen:

  Dpb Coevorden: den 19 dito een kind gedoopt van Arend Geerts van de Lo Fenneghijn


 8. 11.  Hendrik (Arents) Ratering Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 18 dec 1701, Coevorden

  Aantekeningen:

  Doopboek Coevorden: van Arent Geerts van de Lo waarbij geen naam is ingevuld. Voor deze doopinschrijving zijn twee kandidaten: Barentje en Hendrik. Ik heb gekozen voor Hendrik omdat hij met het patroniem Arents wordt vermeld, komende van de Loo en later als Ratering voorkomt in een testament. Maar ook Barentje (zie blz. ..) zou een goede kandidaat zijn. Zij trouwt 21 oktober 1729 in Amsterdam met Egbert van Aarden en is dan 27 jaar oud. De leeftijd klopt met de gedoopte van wie de naam onbekend is. Ook de naam van de moeder Aaltje, die uit de ondertrouwacte bekend is, kan kloppen want deze naam zien we naast Arent in twee gevallen weer terug bij de namen van kleinkinderen. Hoewel de ondertrouwacte vermeldt dat Barentje en Egbert uit Coevorden komen heb ik daar niets over hun kunnen vinden.

  Trouwboek Coevorden:
  'Den 14 Dito (Maay 1724) Hindrik Arents JM van de Loo met Geertijn Alberts van Dalen JD gecopuleert'.

  Heerdtseden Coevorden 1743:
  Lucas Holthuis schoenmaker eigen huis 2,
  Corporaal Korf in de kamer 0,
  Henderik Ratink in de Schuir van Holthuis 1

  1744 idem

  Testament 11 maart 1752:
  Wij A. van Lijnen en Harmannus Wessels indertijd burgemeester van Coevorden, doen hiermee te weten dat zij verzogt zijn om te komen bij Hindrik Raterink en zijn huisvrouw Geertien Albers zijnde zij Geertien Albers ziekelijk dog bij haar verstand en memorie in alle deelen volkoomen magtig, nadat de man Hindrik Raterink sig de momberschap hadde ontslagen sijnde, Geertien Albers geassisteerd met E. Jan van Engen haare in deezen gekozen en geadmitteerd mombaar, de welke overdagt hebben de seekerheit des doods en de onzekere uure van dien, nadat als vooren haare zielen an God Almagtig bevoolen te hebben en haare ligchamen de aerde soo komen testateuren voornoemt over haare na te latene goederen te disponeren in manniere als volgt.
  () en verklaren wij beijde testateuren elkanderen als van enen den anderen ofte den eersten stervende an de langst levende de tugt en vruchtgebruik van alle onze nalatenschap om hetzelve na lieflugst regt te hebben en te houden, mobiele en inmobiele goederen tegenwoordige en toecomende actien en crediten, gout silver gemunt en ongemunt, tinnen, () zullen niet uitgezonderd.
  Dog beide testateuren willen en begeeren dat de langstlevende niet sal verpligt zijn om een inventaris an de erfgenamen over te geven.
  Legateren zij testateuren an de armen binnen Coevorden een somma van tyn caroly gulden die na doode van ons beyde testateuren sal worden betaald an voornoemde armen.
  () alle de goederen dewelke de langstlevende heeft nagelaten, bij sijn ofte bij haar overlijden, bij wederzijds naeste vrinden ofte erfgenamen half in half () worden gedeelt.
  Legateert sij testatrice an haar nigte Engeltien Barkman bij mijn suster () van Egten veweckt, alle mijn goederen hetzij wollen linnen dat tot mijne lieve behoor sal hebben te genieten na mijn dood erffelijk.
  Coevorden den 11 Maart 1752.
  Dit is x Hinderik Raterink zijn handmerk x Geertien Albers handmerk.
  Jan van Engen als mombaar.

  6 December 1764:
  Hendrik Ratering contesterend 5 Caroli gulden wegens resterende landhuir hadde gehad in de jare 1761 waartegen gedaagde comparerende zeggende dat het gewas op 't land staande door de annemers paarden van de fortificatie werken was opgegeten waarop is verstaan dat de geciteerde de op naaste vergaderinge sal hebben te bewijsen wat hem van ' t gewas was bedorven. (0116/6)

  Hendrik getrouwd Geertyn Alberts 14 mei 1724, Coevorden. Geertyn overleden 30 sep 1752, Coevorden. [Gezinsblad]


 9. 12.  Fennighijn Rateringhs Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (3.Hindrick2, 1.Ge(e)rt1)

  Aantekeningen:

  Geen doopinschrijving gevonden; aanname dat Fennighijn een kind van Hindrick is op basis van de vernoemingen.

  Fennighijn getrouwd Roeloph Nisman 10.6.1711, Coevorden. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 26. Jantien Nisman  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  2. 27. nn  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  3. 28. Albert Nisman  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  4. 29. Hindrikkyn Nisman  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  5. 30. Hindrik Nisman  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  6. 31. Hindrikkyn Nisman  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  7. 32. Marrichyn Nisman  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  8. 33. Gerryt Nisman  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven


Generatie: 4

 1. 13.  Aaltijn Raterings Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (8.Harm3, 2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 31 aug 1721, Coevorden

  Aaltijn getrouwd Gerrit Oldenhoff 16 sep 1744, Coevorden. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 34. Harmtijn Oldenhoff  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven

 2. 14.  Arent Ratering Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (8.Harm3, 2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 26 sep 1725, Coevorden

  Aantekeningen:

  Doopboek Coevorden: kind van Harm Arents


 3. 15.  Jan Raterink Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (8.Harm3, 2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 20 feb 1729, Coevorden

  Aantekeningen:

  Doopboek Coevorden: kind van Harm Raterink


 4. 16.  (I)Jan Arens Raterink Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (8.Harm3, 2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 27 mei 1731, Coevorden

  Aantekeningen:

  Doopboek Coevorden:
  kind van Harem Raterink genaamd IJan Arent.

  Ondertrouwboek Coevorden:
  Den zelve dato (den 26 Maart 1757) Jan Arends Raterink JM en Grietjen Lefers, weduwe van Willlem Kolan, beide alhier.
  Trouwboek Coevorden:
  Den 24 April 1757 Jan Arents Raterings met Grietijn Lefers, wed. van Willem Colan.

  Lidmatenboek Coevorden: 1749 Met attestatie tot ons gekomen Willem Kolan en Jannetje Klumperer van Alkmaar.
  1760 Heerdsteden Jan Arens Raterink f 1,--.

  (I)Jan getrouwd Grietijn Lefers 24 apr 1757, Coevorden. [Gezinsblad]


 5. 17.  Gerrit Raterink Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (8.Harm3, 2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 12 jul 1733, Coevorden

  Aantekeningen:

  Ondertrouwboek Coevorden 1748-1770:
  Den 12 April 1765 Gerrit Raterink JM alhier en Aaltjen Wesselink JD van Eschebrugge woonachtig op de Loo.

  Trouwboek Coevorden:
  12. April 1765 (oo) Gerrit Raterink JM alhier en Aaltjen Wesselink JD v. Eschebrugge, woonachtig op de Loo.
  May 12 Gerrit Raterink met Aaltien Wesselink.

  21.1.1769
  Gerrit Raterink en Aaltien Wesselink ehelieden verklaren te hebben geleend van Aeltien van Ringe wed. wijlen H. Klasen 200 gulden tegen 3%. Onderpand een acker saaijland op de Loo tussen Hendrick van Engen en een halve hof op de Loo waarvan de andere helfte Grietien Levers toebehoort.
  (Bron: Sch.Ger. 9 fiche 22+)

  Heerdsteden 1770:
  Gerrit Raatrink f 2,--.

  7.11.1774
  Namens de fam. Scheerman wordt Gerrit Raterink aangesproken als testamentair erfgenaam van Geertien Raterink op zijn goederen en effecten en zijn huis, hof en grond aan de Oosterstraat tussen de huijzen van Jan Liefting en de wed. van Engen om 400 gulden te verhalen, vermeerderd met rente vanaf 1772, volgens acte 29 juli 1767, door wijlen Geertien Raterink gepasseerd. Onder voorbehoud van het recht zich te compteren tegen de borg Harm Ratering die daarvoor speciaal verbonden heeft zijn saatveen tussen Zwier Jansen en Harm Wetter.
  Vervolgens erkennnen Gerrit Raterink en Aeltien Wesselink de schuld. Verklaren dat Harm Raterink is overleden en vragen om in zijn plaats te mogen worden gesteld. De schuldeisers accepteren deze invoeging met behoud van alle rechten.
  (Bron: Sch.Ger. 6 fiche 7+)

  23.11.1975
  Prologatie van de lening met een jaar.

  29.7.1779
  Gerrit Raterink en Aeltien Wesselink verklaren aan Jan Lieftink en Willemina Baarlink ehelieden vrij uit de hand te hebben verkocht haar hof gelegen in het Hattemer Goor tussen de hoven van de wed. Cramers, Anna Margaretha () en Jan ()
  (Bron: Sch.Ger. Fiche 23+)

  2.9.1781
  Gerrit Raterink verklaart voor hemzelf als vader en voogt sijner minderjarige kinderen aan Hendrik van Engen, Gerhardus der Mars, Lambert Thielens en Harm Meppelink te samen schuldig te wezen 40 guldens tegen 3%. Onderpand zijn huis agter het kerkhof waarin hijzelf woonagtig is op de Hoek en naast Jan Scholten.
  (Bron: Sch.Ger. 9 fiche 22+)

  Gerrit getrouwd Aaltien Wesselink 12 mei 1765. Aaltien werd geboren Esscherbrugge; overleden 18 jun 1781, Coevorden. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 35. Harmina Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  2. 36. Harm Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 01 dec 1832, Westerbork(Bruntinge).
  3. 37. Hindrik Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 24 jan 1855, Coevorden.
  4. 38. Geert Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  5. 39. Geert Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 14 jan 1844, Coevorden.
  6. 40. Femmechien Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  7. 41. Berent Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 31 mrt 1849, Rolde.
  8. 42. Hendrik Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 28 feb 1853, Groningen.

 6. 18.  Berent Ratering Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (8.Harm3, 2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 13 jan 1737, Coevorden

  Aantekeningen:

  Lidmatenboek Coevorden blz. 94: Berent Raterink doet voor 23.02.1755 belijdenis. Doopboek Coevorden: zn van Harm Ratering bleker.


 7. 19.  Marchijn Ratering Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (8.Harm3, 2.Arent2, 1.Ge(e)rt1) overleden 06 jan 1763, Coevorden.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 16 aug 1739, Coevorden

  Aantekeningen:

  Doopboek: dr. van Harm Ratering.


 8. 20.  Gesijna Raterink Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (9.Jan3, 2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 18 mei 1730, Coevorden

  Aantekeningen:

  Doopboek Coevorden: dr. van Jan Raterink


 9. 21.  Willem Raterink Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (9.Jan3, 2.Arent2, 1.Ge(e)rt1) overleden 10 sep 1800, Coevorden (de Loo).

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 23 mrt 1732, Coevorden

  Aantekeningen:

  DTB Coevorden: Den 23 Maart een kint gedoopt van Jan Ratering genaamt Adriaan Willem. Den 9 dito Willem Jans op de Loo, met Harmtien van Eschebrugge. December 24 Willem Raterink weduwnaar van Harmtien Wesselink met Jantien Jansen. Overlijdensdatum komt voor in HA Jan.

  Ook wel Brinks genoemd.
  (in HA zoon Jan wordt vermeld 'zoon van Willem Raterink (of Brinks))

  25.11.1769
  Willem Raterink weduwnaar wijlen Harmtien Wesselink vraagt dat over zijn twee minderjarige kinderen Hendrik en Aeltien Raterink tot momberen mogen worden gesteld Evert Wesselink en Arent Raterinck.
  Vervolgens verschijnen Willem Raterink van het Loo, weduwnaar van Harmtien Wesselink, met zijn broeders Arent Raterink en Evert Wesselink, als bruidegom ter eene en Jantien Jansen als bruid aan de andere sijde, samen met haar broer Hendrik Jansen
  verklarend dat een wettelijk huwelijk was ingegaan op de volgende manniere
  1. zullen zich na kerkelijke ordonnanties onder echt begeven en niet eerder als door de dood gescheiden
  2. vader Willem heeft voor zijn twee kinderen () voor haar moederlijke goederen t.w. aan Aeltien alle dy moeder lijfstoebehoren en de kiste exempt een ( ) dewelke aan Hendrik Raterink en een kiste zullen verblijven met een gouden ducaat welke zullen genieten als mondig zijn of komen te trouwen
  3. vervolgens belooft de bruid alle hare goederen in te brengen en neemt de kinderen als haar eigen egte kinderen net alsof dezelve van hare lijve waren voortgekomen.
  De bruid Jantien Jansen, Arent Raterink en Evert Wesselink tekenen met een handmerk.
  (Bron: Sch.Ger 11 fiche 8+)

  Willem Ratering is in 1773 en 1778 getuige bij de doop van kinderen van Swaantje Raterink in Amsterdam.

  Willem komt voor op een registratielijst van 1797/98:
  huisnr. 306, Wilm Raterink, 66 jaar landman
  zijn zn Harm Raterink 25 jaar "
  Deze vermelding herhaalt zich later; dan 68 jaar en de toevoeging 2 kinderen resp. 27 jaar.

  Haardstedenregister
  1784 Op de Loo: Willem Raterink twee peerden, - 2-0-0.
  1794 idem
  (1804 Buiten de stad: Harm Raterink twee paarden - 2-0-0).

  Willem getrouwd Harmtien Wesselink 09 mei 1756, Coevorden. (dochter van Jan (Everts) Wesselink) [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 43. Jantyn Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  2. 44. Hindrik Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  3. 45. Aaltien Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 21 jun 1809, Dalen.
  4. 46. Fennechien Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 25 mei 1766, Coevorden.

  Willem getrouwd Jantien (Jansen) Ballast 24 dec 1769, Coevorden. Jantien overleden 05 feb 1798, Coevorden. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 47. Harm Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 20 mrt 1845, Coevorden(de Loo).
  2. 48. Jan Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 16 nov 1843, Dalen.
  3. 49. Jantien Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 27 apr 1774, Coevorden; overleden 04 mei 1858, Dalen.

 10. 22.  Aaltijn Ratering Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (9.Jan3, 2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 23 mei 1734, Coevorden

  Aantekeningen:

  Dpb Coe: kd. van Jan Ratering op de Lo


 11. 23.  Arent Ratering Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (9.Jan3, 2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 18 mrt 1736, Coevorden

  Aantekeningen:

  Doopboek Coevorden: kd. van Jan Ratering gen. Arent.


 12. 24.  Geessijn Raterink Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (9.Jan3, 2.Arent2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 20 aug 1741, Coevorden

  Aantekeningen:

  Doopboek Coevorden:
  kd. van Jan Arents waar later werd bijgeschreven Raterink
  Trouwboek Coevorden:
  Eyldert Pophannink en Geesyn Raterings

  Zij ondertrouwde Amsterdam 27.03.1778 als weduwe van Eldert Hanneken.

  Op 2..7.1780 wordt Jacobus gedoopt, zoon van Jacobus Geersman en Gesie Raternins, NH, in de Eilandskerk, Amsterdam.
  Een huwelijksinschrijving is niet aangetroffen.

  Wel is er in Amsterdam een overlijdensakte van Geessien:
  Den twintigsten Augustus Anno 1800 zeventien, ten twaalf ure op den middag is ingeschreven, het afsterven van Geesien Raterink. Overleden den zestiende dezes ten vijf ure des middags, oud vijfenzeventig jaren, wonende binnengasthuis en aldaar overleden.
  Geboren de Loo bij Coevorden, weduwe van Jacobus Geersman, dochter van Jan Raterink.

  Geessijn getrouwd Eyldert Pophannink 14 nov 1760, Coevorden. Eyldert overleden 24 jul 1766, Amsterdam. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 50. Albert Pophannink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 07 dec 1760, Coevorden.
  2. 51. Johanna (Anna Maria Elisabeth) Hanneken  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  3. 52. Eldert Hanneken  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven

  Geessijn getrouwd Jan Havekes 27 mrt 1778, Amsterdam. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 53. Jan Dirk Havekes  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven

  Geessijn getrouwd Jacobus Geersman 1780, Amsterdam. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 54. Jacobus Geersman  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven

 13. 25.  Swaantijn Ratering Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (9.Jan3, 2.Arent2, 1.Ge(e)rt1) overleden 20 jun 1782, Amsterdam.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 20 okt 1743, Coevorden

  Aantekeningen:

  Zwaantjen Ratering doet belijdenis voor 13 en 20 mei 1764
  (Bron: DTB Coevorden)

  Swaantje Raterinks, getuige bij de doop van Eldert Hanneken Amsterdam 1766. Begraven Amsterdam 20.6.1782 (Heilige weg), wonend op de Schans aan de Roomse kerk.

  Swaantijn getrouwd Philip Smit 20 apr 1770, Amsterdam. (zoon van Hendrik Smits en Reinier(a) Mechtelt Voorst) [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 55. Reyniera Geeridiena Smit  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  2. 56. Jan Smit  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  3. 57. Hendricus Smit  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  4. 58. Silvester Smit  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  5. 59. Hendrika Smit  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven

 14. 26.  Jantien Nisman Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (12.Fennighijn3, 3.Hindrick2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 1712


 15. 27.  nn Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (12.Fennighijn3, 3.Hindrick2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 10 sep 1713, Coevorden


 16. 28.  Albert Nisman Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (12.Fennighijn3, 3.Hindrick2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 1716


 17. 29.  Hindrikkyn Nisman Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (12.Fennighijn3, 3.Hindrick2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 1719


 18. 30.  Hindrik Nisman Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (12.Fennighijn3, 3.Hindrick2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 1720


 19. 31.  Hindrikkyn Nisman Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (12.Fennighijn3, 3.Hindrick2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 1722


 20. 32.  Marrichyn Nisman Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (12.Fennighijn3, 3.Hindrick2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 1725


 21. 33.  Gerryt Nisman Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (12.Fennighijn3, 3.Hindrick2, 1.Ge(e)rt1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 1728