Onze Familie
 Genealogie Ratering/k

Henricus Raeterinck

Mannelijk - 1666


Generaties:      Standaard    |    Compact    |    Alleen tekst    |    Register    |    PDF

Generatie: 1

 1. 1.  Henricus Raeterinck overleden 03 sep 1666, Goor.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: brouwer/burg. van Goor

  Aantekeningen:

  Dr. H.J. Jaanus schreef een artikel getiteld: Henricus Raeterinck, burgemeester van Goor, en de zilveren beker. Op grond van een resolutie van de Goorse burgemeesters moesten de erfgenamen na het overlijden van een burgemeester 'betalen vijff ende twintich gulden tot eene gedachtenisse om daervan tot een memorie van den selven eenen silveren beker offte poccael met haer daerop gestelt wapen gemaeckt te worden'. De beker bevindt zich thans in het museum van Goor.
  Volgens een bericht uit het Goorse kerkenboek overleed burgemeester Raterink op 3.9.1666 'onverwacht aen die brandtsieckte op 't best van zijn leven'. De schrijver vermoedt dat hiermee 'de hete ziekte', een epidemisch optredende builenpest werd bedoeld.
  Over Raterinks herkomst ontbreken tot heden de gegevens.
  Henricus Raterink bekleedde in Goor verschillende functies; zo was hij provisor van het St. Annen-gasthuis.
  In dr'.s A. en G. ten Doesschate's 'De geschiedenis van het Doeschot bij Goor en van de familie ten Doesschate' wordt Raeterinck in 1658/59 procureur genoemd en raadsman van Berent ten Duisschotte.
  (Mensen van Vroeger, 1974 no. 3)

  In het Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805 wordt onder Richterambt DELDEN/buurschap Weddehoen vermeld d.d. 20.3.1662:
  Henrick Raterinck als gemachtigde en hulder van Christiaan Maurits Hartevelt en zijn vrouw Anna van Keppel.

  7 februari 1690
  Dr. Woltherus ten Brink, als volmacht van de burgemeester en advocaat Gerhard Wychman, verkrijgt consent om het goed Schrijversgoet genaamd (Kedingen, Markelo) ten behoeve van de weduwe van Henrick Rateterinck te Goor te verbinden voor 500 Caroliguldens a 5% 's jaars.
  (A.J. Mensema: Repertorium op de leenregisters van de leen- en hofhoorige goederen van de Proosdij van St. Lebuinus te Deventer 1408-1809)

  Bierbrouwers waren ook herbergiers en de meeste bierbrouwers waren op hun tijd ook burgemeester. (bron: Dr. A. ten Doesschate 'Varia uit het oud-archief van Goor', in Versl. en meded. Ov. regt en gesch. 1935).

  In het archief te Zwolle bevindt zich het persoonlijk archief van mr. Van Laar. Deze verwijst naar een brief van prof. Döhman die schrijft dat niet tot het geslacht Van Laar behoort de familie toe Laer. welke hij afleidt van 'dem bäuerlichen Geschlecht ten Laer', haar oorsprong vindende niet, zoals Vorsterman van Oyen aanneemt, te Goor, doch van het erve het Laer in Kerspel Den Ham. In 1674 was er ook een burg. Reijnt toe Laer. (Versl. en meded. - zie boven).

  Volgens de Ortsfamilien-Datenbank van Emsbüren was zijn roepnaam Hendrick en was hij RK.

  Henricus — Geertruida toe Laer. (dochter van Roeloff toe Laer en nn) [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 2. Catharina Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  2. 3. Jacob(us) Raterinck  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 11 aug 1722, Denekamp.
  3. 4. Johannes Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden <1677.
  4. 5. Gesina Ratering  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 03 okt 1732.


Generatie: 2

 1. 2.  Catharina Raterink Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (1.Henricus1)

  Aantekeningen:

  In Delft is op 10 juli 1681 in de Nieuwe Kerk begraven Catharina van Ratering. Is dat deze Catharina?

  Catharina getrouwd Rutgerus Cuiper 16 apr 1676, Goor. Rutgerus werd geboren 1637, Goor; overleden 19 mrt 1723. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 6. Johanna Cuiper  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden > 1720.

 2. 3.  Jacob(us) Raterinck Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (1.Henricus1) overleden 11 aug 1722, Denekamp.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: verwalter en richter van Ootmarsum

  Aantekeningen:

  In het Oud-Archief Ootmarsum bevinden zich enkele door Raeterinck als secretaris gemaakte afschriften uit het jaar 1686.
  Verwalter richter Raeterinck krijgt een zaak opgedragen in 1688, moet 1689 over een zaak berichten en waarmerkt een testament te Ootmarsum op 22 april 1701 (Versl. en meded. Ov. regt en gesch.1874).

  Verwalter en richter van Kedingen. (Kedingen was een der Twentse richterambten tot de Franse tijd, omvattend Rijssen. Goor, Wierden en Markelo).
  Jacob Raterink.
  Op 17 oktober 1701 beëdigd als richter.
  24 februari 1705: zijn vrouw heet Margarita Stoer (Overijssel), leenhypothecatieën 1693-1738.
  Op 4 juni 1712; Jacob Raterink, richter, koopt een lijfrente ten name van Jacob Raterink, oud 5 jaar, waarvan Petronella Sophia Sprey de moeder is (Lijfrenten Overijssel)
  (Naamlijst van Drosten, Kasteleins, Richters en Schouten in Overijssel, deel II, 1989)

  Voor een uittreksel uit de Huwelijkinschrijving in het Kerkenboek van Goor zie bij zijn zuster Catharina.
  Dochter van Jan Stuer, rentmeester der kapittelgoederen te Utrecht (ook wel: Stour).

  Lidmatenboek Ootmarsum (transcriptie): 1682 Op Pinxter hebben belijdenis gedaen () Jacob Raterinck verwalter Rigter met Attest. van Goor.

  10 april 1687: Jacob Raterink, verwalter-richter van Ootmarsum en diens vrouw [Petronella] Maria Aleida Stuer nemen een hypotheek van 1000 gulden à 5% 's jaars; afgelost 1697. Idem 15 mei 1689, afgelost 26.4.1697. Idem 1689 en 1694. (Bron: Repertorium van het Stift Essen - Richterambt Ootmarsum)

  Verkoopt een Friesse Vaendel aan 'Fredericus Smits', die kennelijk zoveel opbrengt dat hij daaruit 3 gulden 's weeks kan betalen aan kleinkind Maria Aleida. (Archief Zl. 225/109)

  Maakt 30.8.1717 een testament (Archief Zl. 225/109)

  In het archief van het CBG bevindt zich een handgeschreven notitie van Des Heeren Professor Campstede. Op de copie die zich in het dossier Raterink bij het CBG bevindt staat getypt: ‘Het origineel bevindt zich in de collectie handschriften voor 1800'. Hier volgt de tekst.

  Van Richter Raterink te Ootmarsum waren
  4 Dogters 1 getrouwd met W. Helter te Ootmarsum
  1 getrouwd met Zur Eick te Lingen
  1 " Lethmate te Buren
  1 ongetrouwd gestorven

  2 Zoons genaamd, zo ik meen Jacobus en Christopher
  Van de eerste zijn kinderen nagelaten, 1 à 2 zoons
  die zonder kinderen overleden zijn, en een dochter, die eerst getrouwd is geweest met een Groll, naderhand met Burgemeester ten Duischate te Ootmarsum.
  Met Groll heeft zij gehad 2 zoons nog in leven wonend te Delden zijnde de oudste Albert Doct. Med.. en de 2e Jacob, koopman. De dogter Gertruid is getrouwd geweest met Gooszen te Ootmarsum, wiens oudste zoon predikant is op een plaats in Groningerland nabij Onderdendam. De jongste is vrederichter te Ootmarsum wiens eene zoon nu beroepen is tot predikant te Eibergen in Gelderland.
  Na Raterinck is Meiling zijnde een zwager van Rater: Richter geworden, hieruit komt verwantschap tusschen de families Ratering en Meiling.

  Des Heeren Professor Campstede.

  In een beschrijving van het geslacht Dull wordt verwezen naar een 'attestatie van de heer Jacob Raterink Richter loci en scriba' (aanhaling uit classicale notulen d.d. 9.4.1700 inzake een beroep).
  (Bron: Algemeen Nederlands Familieblad nr 2)

  Jacob(us) getrouwd Petronella Maria Aleida Stuer 16 apr 1676, Hengelo. (dochter van Jan Stuer en nn) [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 7. Margaretha Aleida Raterinck  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren ca. 1676; overleden ca. 1755.
  2. 8. Johanna Catharina Raterinck  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren GED. CA. 1681.
  3. 9. Maria Geertruijt Raterinck  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  4. 10. Jan Christoffer Raterinck  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden < 1728.
  5. 11. Maria Gertrud Raterinck  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  6. 12. Anna Sophia Raterinck  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  7. 13. Jacob Raterinck  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven

 3. 4.  Johannes Raterink Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (1.Henricus1) overleden <1677.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: burgemeester

  Aantekeningen:

  In het boek De Illustre School te Deventer 1630-1878 door J.C. van der Slee komt de volgende vermelding voor:
  Anno 1661 6 May Joannes Raterinck, Gorensis.

  Het Album Studiosorum van Harderwijk vermeldt:
  1665 Rector Cornelio A Thiell
  Maj 16 Johannes Ratering, Transisalanus, J. Cand.
  Tevens vermelding in Franeker, gorensis, iur.

  Inschrijving ondertrouw in Amsterdam 1668: Johan Ratering, doctor, burgermeester der stad Goor; Catharina Indies woont dan te Maerssen.
  7 april 1668:
  Compareerden sijn ingeteeckent () van J. Honding predig. tot Maerssen de ed. Johan Rateringh der rechten doctor burgermeester der stadt Goor ende Catarina Indies woont tot Maerssen.

  Een Register van Lijfrenten in 1670 opgenomen door de stad Kampen vermeldt:
  Johan Raterink Advt en Juffr Catharina Indies ten lijve van hare kinderen; Johanna Catharina oudt 20 maenden f 250,-- , Henricus oudt 5 weecken f 250,--.

  Catharina Indies wordt genoemd in Geslachtskundige aantekeningen t.a.v. de gecommitteerden ten landdage van Overijssel 1610-1794, verzameld door J. van Doorninck.
  Marten Coops, Zwolle 16 April 1710 had mogelijk in 1677 de weduwe van Jan Raterink tot vrouw, wellicht heette zij Catharina Indies, wijl M. Coops op 12 Maart 1690 een lijfrente neemt op Martina Maria Coops zijn dr., oud 5 jaren, daar moeder van is Catharina Indies.

  Johannes getrouwd Catharina Indies 07 apr 1668, Amsterdam. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 14. Johanna Catharina Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 1670.
  2. 15. Henricus Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven

 4. 5.  Gesina Ratering Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (1.Henricus1) overleden 03 okt 1732.

  Aantekeningen:

  MDCCXXXII. Den 3 October des morgens om Elf uren is na een beroerte van omtrent 30 uren in het 76. jaar haares Ouwerdom in den Heere gerust myn Waerde Schoonmoeder Esina Raterincks, Weduwe van Do. Hosea Meiling & is des Vrijdaegs daar aan zynde de 10 derzelve maand in de kerck alhier en vaderlyck graf begraven. Non potest male mori, Qui bene vixit.
  (Uit de aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780))

  Gesina — Hoseas Meiling. Hoseas overleden 08 apr 1716, Goor. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 16. Zeno Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren Goor; overleden 24 jan 1747, Lingen.
  2. 17. Hendrik Jan Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  3. 18. Jan Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 1726.
  4. 19. Jacob Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  5. 20. Christina Geertruid Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 19 jun 1701, Goor; overleden 25 jan 1780, Goor.


Generatie: 3

 1. 6.  Johanna Cuiper Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (2.Catharina2, 1.Henricus1) overleden > 1720.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 11 apr 1679, Rekken

  Johanna getrouwd Otto Schutte 1702, Rekken. Otto (zoon van Hendrik Schutte en Agnita Schrunder) werd geboren ca. 1670; overleden 1715, Diepenheim. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 21. Agnes Schutte  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 05 jan 1706, Diepenheim; overleden 02 mrt 1792, Rouveen.

 2. 7.  Margaretha Aleida Raterinck Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (3.Jacob(us)2, 1.Henricus1) werd geboren ca. 1676; overleden ca. 1755.

  Aantekeningen:

  Is overleden tussen 1753 en 1758 (af te leiden uit processtukken).

  Margaretha getrouwd Wilhelm Helter 17 feb 1705, Ootmarsum. Wilhelm (zoon van Bernhard Helter en Sibilla Heuman) overleden < 1748, Ootmarsum. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 22. Bernhardus Helter  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 12 mrt 1767, Ootmarsum.
  2. 23. Maria Adelheid Helter  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  3. 24. Jacobus Helter  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  4. 25. Sibille Clara Helter  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  5. 26. Anna Sophia Helter  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  6. 27. Jacobus Helter  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 13 nov 1771, Zwolle.
  7. 28. Johannes Henricus Helter  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 11 mei 1801, Ootmarsum.
  8. 29. David Wilhelmus Helter  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  9. 30. Joanna Gertrudis Helter  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  10. 31. Anna Sophia Helter  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven

 3. 8.  Johanna Catharina Raterinck Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (3.Jacob(us)2, 1.Henricus1) werd geboren GED. CA. 1681.

  Johanna getrouwd Johann Christoph Lethmate 1704 (OO). Johann (zoon van Gerhard Jodokus Lethmate en Walburga Wesseling) overleden 1717, Emsbüren (D). [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 32. Maria Adelheid Lethmate  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  2. 33. Gerhard Jodokus Lethmate  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  3. 34. Jakob Lethmate  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  4. 35. Walburgus Amelia Christina Lethmate  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  5. 36. Helena Gertrud Lethmate  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven

 4. 9.  Maria Geertruijt Raterinck Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 12 aug 1683, Ootmarsum


 5. 10.  Jan Christoffer Raterinck Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (3.Jacob(us)2, 1.Henricus1) overleden < 1728.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 28 jun 1685

  Aantekeningen:

  Lidmatenboek Ootmarsum (transcriptie):
  1706 op Pinxteren Jan Christoffer Raterinck soon van de heer Raterinck Richter tot Ootmarsum en met attestatie na deze gemeente gekomen.
  1706 Op Michaelis is na gedane belijdenisse aangenomen Jan Christoffer Raterink soon van d'Heer Jacob Raterinck richter tot Ootmarschen.
  Bij doopinschrijvingen van zijn kinderen staat soms ook Jan Christoffel en Raterink.
  Staat in 1708 op de burgerlijst van Ootmarsum.

  Jan getrouwd Petronella Sophia Spreij 1706, Campen. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 37. Jacob Raterinck  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 1736, Uelsen.
  2. 38. Albert Jan Raterinck  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  3. 39. Hendrik Raterinck  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  4. 40. Wilhelm Friso Raterinck  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  5. 41. Maria Aleida Raterink  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden ca. 1758.

 6. 11.  Maria Gertrud Raterinck Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 26 sep 1686, Ootmarsum

  Aantekeningen:

  30.12.1706 ingeschreven, RK, in 'Das Bürgerbuch der Stadt Lingen' ( Hermann Schröter, augustus 1953). (bron: Ortsfamilien-Datenbank Lingen)

  Maria — Fridrich zur Eyck. Fridrich werd geboren Ootmarsum. [Gezinsblad]


 7. 12.  Anna Sophia Raterinck Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 11 sep 1687, Ootmarsum

  Aantekeningen:

  Leeft nog en was ongehuwd bij de zaak d.d. 14 juni 1730.


 8. 13.  Jacob Raterinck Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 06 jun 1690, Ootmarsum


 9. 14.  Johanna Catharina Raterink Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (4.Johannes2, 1.Henricus1) werd geboren 1670.

  Aantekeningen:

  2 Jan 1694
  Kampen & schravenhage
  Compareerden als voren Pieter Pietelaer als procuratie hebbende gepasseerd tot kampen en voor borgmeesteren en scheepen en raad aldaar in dato 11 december 1693 om alhier in () compareerden voor mr Pieter Homma () advocaat oud 23 jaren woont hier ter stede ouders doot geassisteerd sijnde met des bruidegoms voogden mr. Willem Walers en Nicolaas Visscher en Levinus beide notaris en joanna catrina raterink oud 24 jaren woont tot kampen sinde bovenstaand dieselver in de selver procuratie gemachtigde ouders van ()voor de moeder van de bruid.
  Pieter Dietelaar als voorn bij procuratie gequalificeerd om pro rato te caveren van () en te testeren in naem van bruidegom en bruit en dier als te consenteren voor bruits moeder.

  Johanna getrouwd Pieter Homma 02 jan 1694, Amsterdam. [Gezinsblad]

  Johanna getrouwd Dr. Johan Veen 1717. [Gezinsblad]


 10. 15.  Henricus Raterink Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (4.Johannes2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 1670

  Aantekeningen:

  1692 May 26 Henricus Ratrinck, Campensis, J. Cand
  (Album Studiosorum Gelro-Zutphaniae)

  Lidmatenboek Ootmarsum 1699 (transcriptie): op Christ-dag tot ledematen aangenomen, na gedaene belijdenisse, Henricus Raterinck soon van Verwalter-Richter Raterinck.


 11. 16.  Zeno Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren Goor; overleden 24 jan 1747, Lingen.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: predikant te Goor/professor
  • Doop: 24 dec 1693, Goor

  Aantekeningen:

  Gedoopt als Seino.
  Volgde zijn vader op als predikant in Goor (bron: W.J. Fournier in: Goor, dat is mien plaetske)
  Data kinderen grotendeels ontleend aan: aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780) en aan Walter Tenfelde, Die Prediger der Reformierten Gemeinde der Stadt Lingen (Ems), 1968.
  Uit voornoemde aantekeningen:
  MDCCXLVI. D. 6 Decemb: is Mijns broeders Zeer Lieve Vrouw Christina Sertorius, dogter van Samuel Sertorius in leven predikant tot Markelo, in den ouderdom van 46 jaaren en ruim 2 maanden door den Heere van Leven en Dood tot zijn eeuwige Vreugde en Heerlijkheid overgenomen en in de Kerke tot Lingen begraven. En het was naeuwelijks 6 weken daarnae, namentlijk d. 23 Jan: 1747 wanneer het God behaegde haaren Man, Mijner Zeer Waarden en Lieven Broeder Zeno Meiling, Curator van de Scholen, Eerste Hoogleeraar in de H. Godtgeleertheid, en Predikant tot Lingen, in den Ouderdom van 53 jaaren, door een Zagten en Zaligen dood van Zijnen Post af te lossen tot overgrote droefheid van mij en nageblevene kinderen, welke 9 zijn, namenlijk
  Samuel Meiling, thans predikant tot Diepenheim
  Jacob Henderik, thans predikant tot Markelo
  Hoseas, Proponent, nu Predecant te Gildehaus
  Johannes, vervolgens predicant te Tubbergen geworden
  Christina, Huisvrouw van de Professor en Rector Ferdinandus Stosch
  Sylvester, thans predicant te Oldenzael
  Wilhelm
  Esina Lucretia nu gehuwd aan W. Dull predicant te Tubbergen.
  (Ik had eerst ook nog als zoon #1578, maar die wordt noch in de 'aantekeningen' noch door Tenfelde genoemd; daarom hier doorgehaald).

  Zeno — Anna Christina Satorius. Anna overleden 06 dec 1746, Lingen. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 42. Samuel Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 01 jul 1720, Goor; overleden 27 nov 1785, Lingen.
  2. 43. Jacob Hendrik Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 18 apr 1723, Goor; overleden 18 jun 1786, Lingen.
  3. 44. Lucretia Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 10 jun 1724, Goor.
  4. 45. Hoseas Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 03 jun 1725, Goor.
  5. 46. Johannes Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 18 mrt 1727, Goor.
  6. 47. Gesina Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 18 jul 1728, Goor.
  7. 48. Christina Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 28 aug 1729, Goor.
  8. 49. Silvester Diderik Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 25 mrt 1731, Lingen; overleden 30 jul 1783.
  9. 50. Amelia Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 11 jun 1732, Lingen.
  10. 51. Wilhelmus Satorius Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 28 jul 1734, Lingen.
  11. 52. Gesina Lucretia Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 15 mrt 1736, Lingen; overleden 09 mrt 1808.
  12. 53. Hermannus Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 24 nov 1738, Lingen.
  13. 54. Zeno Ferdinand Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 17 jul 1745, Lingen.

 12. 17.  Hendrik Jan Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (5.Gesina2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 07 apr 1695, Goor


 13. 18.  Jan Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (5.Gesina2, 1.Henricus1) overleden 1726.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: burgemeester
  • Doop: 02 sep 1996, Goor


 14. 19.  Jacob Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (5.Gesina2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 02 okt 1698, Goor


 15. 20.  Christina Geertruid Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 19 jun 1701, Goor; overleden 25 jan 1780, Goor.

  Aantekeningen:

  1780. 25 Januarij is onze waarde grootmoeder Christina Geertruid Meiling wed. J:J: Slaterus in het 79ste Jaar en 35ste van haar weduwenstaat, in den Heere ontslapen. (Uit: aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780), maar deze woorden opgetekend door een kleinkind).

  Christina getrouwd Johannes Jacobus Slaterus 17 mei 1727, Goor. Johannes (zoon van Johannes Jacobus Slaterus en Agatha Ronneboom) werd geboren 29 mrt 1700, Zutphen; overleden 01 mrt 1745, Goor. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 55. Johanna Slaterus  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 14 mrt 1728, Goor; overleden 18 jun 1728, Goor.
  2. 56. Hoseas Slaterus  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 27 apr 1730, Goor; overleden 26 jan 1774, Goor.
  3. 57. Johanna Elisabeth Slaterus  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 06 mrt 1732, Goor; overleden 14 mrt 1734, Goor.
  4. 58. Johannes Jacobus Slaterus  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 14 jul 1735, Goor; overleden 03 jul 1785, Ootmarsum.
  5. 59. Esina Slaterus  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 11 nov 1738, Goor; overleden 09 aug 1796, Amsterdam.
  6. 60. Hendericus Slaterus  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 23 jul 1741, Goor; overleden 12 apr 1777, Goor.


Generatie: 4

 1. 21.  Agnes Schutte Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (6.Johanna3, 2.Catharina2, 1.Henricus1) werd geboren 05 jan 1706, Diepenheim; overleden 02 mrt 1792, Rouveen.

  Agnes getrouwd Wilhelmus Sluiter 13 jul 1732, Rouveen. Wilhelmus (zoon van Johannes Sluiter en nn) overleden 15 mei 1776, Rouveen. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 61. Hendrika Geertruid Sluiter  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 31 jul 1746, Rouveen; overleden 16 nov 1813, Rauwerd.

 2. 22.  Bernhardus Helter Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (7.Margaretha3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1) overleden 12 mrt 1767, Ootmarsum.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: Dr. Jur.
  • Doop: 02 dec 1705, Ootmarsum

  Aantekeningen:

  Dooget. Margareta Tennist? in junctam Anna Sophia Raterink.
  Dr. jur. prom. Harderwijk 7.4.1731 (bron Schöningh)

  Bernhardus getrouwd Engelina Elisabeth Helmig 15 nov 1741. Engelina (dochter van Warnerus Helmig en Anna Catherine Schoemaker) overleden 30 mei 1771, Ootmarsum. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 62. Wilhelmus Jakobus Helter  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 18 nov 1809, Meppen.
  2. 63. Anna Margaretha Helter  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven overleden 12 mei 1810, Ootmarsum.

 3. 23.  Maria Adelheid Helter Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (7.Margaretha3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 23 apr 1707, Ootmarsum

  Aantekeningen:

  Matrina Anna Sophia Raterink.


 4. 24.  Jacobus Helter Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (7.Margaretha3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 10 aug 1708, Ootmarsum

  Aantekeningen:

  Matrina Anna Sophia Raterink.


 5. 25.  Sibille Clara Helter Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (7.Margaretha3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 27 sep 1709, Ootmarsum


 6. 26.  Anna Sophia Helter Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (7.Margaretha3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 07 jun 1711, Ootmarsum

  Aantekeningen:

  Matrina Anna Sophia Raterink.


 7. 27.  Jacobus Helter Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (7.Margaretha3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1) overleden 13 nov 1771, Zwolle.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: priester
  • Doop: 31 dec 1712, Ootmarsum

  Aantekeningen:

  Matrina Anna Sophia Raterink.
  R.K. priester in de parochie Spiegelsteeg. "Met toestemming begraven in de Grote Kerk in een graf van doktor Helmig". (bron Schöningh)


 8. 28.  Johannes Henricus Helter Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (7.Margaretha3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1) overleden 11 mei 1801, Ootmarsum.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: priester
  • Doop: 24 aug 1714, Ootmarsum

  Aantekeningen:

  R.K. priester. 50 Jaar priester van de katholieke gemeente Ootmarsum.


 9. 29.  David Wilhelmus Helter Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (7.Margaretha3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 12 feb 1717, Ootmarsum

  Aantekeningen:

  Matrina Anna Sophia Raterink.


 10. 30.  Joanna Gertrudis Helter Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (7.Margaretha3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 26 feb 1718, Ootmarsum

  Aantekeningen:

  Matrina Anna Sophia Raterink.


 11. 31.  Anna Sophia Helter Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (7.Margaretha3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 06 mei 1719, Ootmarsum

  Aantekeningen:

  Matrina Anna Sophia Raterink.


 12. 32.  Maria Adelheid Lethmate Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (8.Johanna3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 13 apr 1705, Schepsdorf

  Aantekeningen:

  Doopmoeder Maria Aleid Anna Ratering.

  Maria getrouwd Gerhard Jodokus Bierboom 1725. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 64. Gerhard Jodokus Bierboom  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren ca. 1725; overleden > 1763, Emsbüren.
  2. 65. Amalia Bierboom  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren ca. 1730; overleden 1792, Emsbüren.

 13. 33.  Gerhard Jodokus Lethmate Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (8.Johanna3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: richter
  • Doop: 25 mrt 1706, Schepsdorf

  Aantekeningen:

  Doopmoeder Maria Aleid Ratering.


 14. 34.  Jakob Lethmate Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (8.Johanna3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: prior
  • Doop: 27 apr 1707, Schepsdorf

  Aantekeningen:

  Doopouders Jacobus Ratering iudex in Ootmarsum en Maria Aleidis Ratering.


 15. 35.  Walburgus Amelia Christina Lethmate Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (8.Johanna3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 10 apr 1708, Emsbüren


 16. 36.  Helena Gertrud Lethmate Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (8.Johanna3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 21 aug 1710, Emsbüren


 17. 37.  Jacob Raterinck Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (10.Jan3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1) overleden 1736, Uelsen.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: burgemeester van Uelsen
  • Doop: 02 mei 1706, Ootmarsum

  Aantekeningen:

  Belijdenisboek Ulsen: Nieuwe ccommunicanten 1728 - Op Michael: Jacob Ratering in 't - Dorp.
  1730. Vonnis in een geschil tussen Jacob Raterink, onechte zoon van Jan Christoffel Raterink, en de erfgenamen van zijn vader over de uitbetaling van een aan hem door zijn grootvader Jacob Raterink toegezegde lijfrente.
  (E.D. Eyken, Inventaris Drostambt Twente 1610-1811)
  Jacob Raterink Burgemeester tot Ulsen benoemt zijn ehevrouw Anna Christina Gosseling tot enige erfgenaam, uitgezonderd een schenking aan zijn moeder Petronella Sophia Sprey wed. Raterink, schenking van een ring aan zijn broer Albert Jan Raterink en zes zilveren lepels aan zijn zuster Maria Aleida Raterink. Hij ondertekent zijn testament met Jacob Raeterinck. Hij plaatst een signet, soort kleine zegel en de datum is april 1736.
  Gerrit Breman, burgemeester van Ulsen, namens zijn huisvrouw Anna Christina Goseling, getrouwd geweest met Jacob Raterink, eiser tegen vrouw Margareta Aleida Raterinck, wed. van wijlen Docter Wilhelm Helter, gedaagde inzake de uitkering van een deel van de erfenis Raterink, aan eisers echtgenote toekomende, als in eerste huwelijk getrouwd met Jacob Raterink, zoon van Jan Christian Raterink (zaak liep van 1743-1752).
  Begrafenisregister: Jacob Ratering in 't Dorp, begraven 7.9.1736, Uelsen (Bron: Davina, online-ofb/index.html)

  Jacob getrouwd Anna Christina Gosselink 1728, Neuenhaus. [Gezinsblad]


 18. 38.  Albert Jan Raterinck Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (10.Jan3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 06 nov 1707, Ootmarsum

  Aantekeningen:

  Lidmaten Hervormde Gemeente Groningen:
  Ratering, Albertus, Johannes, student en rector,
  van Ootmarsum, december 1728.

  Lidmatenboek Ootmarsum:
  1731 Op Pinksteren met attestatie gekomen: Doctor Albert Jan Raterinck van Groningen.

  Testament broer Jacob: legaat aan mijn heer broeder Albert Jan Ratering mijn gouden pitzier ring.

  1737: Dr. Albert Jan Raterink, broeder heer burgemeester Jacob Raterink, laat zich afkopen door mevr. Goseling wed. Jacob Raterink inzake diens testament.


 19. 39.  Hendrik Raterinck Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (10.Jan3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 22 sep 1709, Ootmarsum


 20. 40.  Wilhelm Friso Raterinck Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (10.Jan3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1)

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 11 okt 1711, Ootmarsum


 21. 41.  Maria Aleida Raterink Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (10.Jan3, 3.Jacob(us)2, 1.Henricus1) overleden ca. 1758.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Doop: 09 aug 1716, Ootmarsum

  Aantekeningen:

  Doopboek: Den 9 Augustus (1716) pr Jan Christoffer Raterinck mr Petronella Sophia Spreij k Maria (Gertruijd - doorgehaald) Aleida.
  Lidmatenboek Ootmarsum (transcriptie):
  1733 op Kersmis hebben belijdenis des geloofs gedaan ( )met attestatie Jan Grolle en zijn huisvrouw Maria Aleyda Raterinck beyde van Lage.
  Testament broer Jacob: legaat aan mijn zuster Maria Aleida Ratering vrouw Groll zes zilveren lepels.
  .

  Maria getrouwd Jan Groll 06 sep 1733, Lage. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 66. Geertruijt Groll  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  2. 67. Albert Groll  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven
  3. 68. Jacob Groll  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven

  Maria getrouwd Andries ten Doesschate 08 jan 1747, Ootmarsum. [Gezinsblad]


 22. 42.  Samuel Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (16.Zeno3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 01 jul 1720, Goor; overleden 27 nov 1785, Lingen.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: predikant Diepenheim/professor

  Aantekeningen:

  Uit de aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780):
  Vervolg van de lotgevallen van Mijn Neven en Nichten voorn. De outste Samuel is van Diepenheim, tot Professor theologie naa Lingen beroepen, en daar zijnde, getrouwt met een Freulen Sloet, dogter van de HoogWelGG Heer Sloet tot Warmelo, Drost van Diepenheim en Haxbergen, waar hij twee zoons heeft verwekt.

  Samuel getrouwd Adriane Josine barones Sloet tot Warmelo 27 okt 1752, Lingen. Adriane werd geboren ca. 1723; overleden 30 jul 1781, Lingen. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 69. Johannes Albertus Zeno Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 20 okt 1753, Lingen; overleden 29 jan 1800, Onstwedde.
  2. 70. Arnoldus Jcobus Ferdinand Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 16 dec 1756, Lingen; overleden 1802.

 23. 43.  Jacob Hendrik Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (16.Zeno3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 18 apr 1723, Goor; overleden 18 jun 1786, Lingen.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: pred. Markelo/pred.prof. te Lingen

  Aantekeningen:

  Uit de aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780):
  De tweede Jacob Hendrik is tansch mede professor te Lingen, is getrouwt met een juffrouw Lampink, dogter van de OverAmptman te Lengerik in de Graafschap Lingen, waar hij verscheidene zoons en dogters heeft geprocreëert.

  Jacob — Everhardina Beata Lamping. Everhardina werd geboren Markelo; overleden 07 mrt 1805, Lingen. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 71. Zeno Adolf Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren ca. 1751; overleden 28 mrt 1814, Goor.
  2. 72. Samuel Ferdinand Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 1753; overleden 22 aug 1812, Lingen.

 24. 44.  Lucretia Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (16.Zeno3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 10 jun 1724, Goor.

 25. 45.  Hoseas Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (16.Zeno3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 03 jun 1725, Goor.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: predikant te Gildehaus

  Aantekeningen:

  Uit de aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780):
  De derde Hoseas is tansch nog praedecant te Gilhuis in de Graafschap Bentheim. Dese is getrouwt met een Juffrouw Coln.Schate van Almelo, waar hij ook verscheiden kinderen heeft geteelt.

  Hoseas getrouwd Anna Berendina Colmschate 08 sep 1767, Tubbergen. Anna werd geboren van Almelo. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 73. Christina Maria Elisabeth Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren 07 sep 1768, Gildehaus; overleden 30 mei 1832, Emmen.

 26. 46.  Johannes Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (16.Zeno3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 18 mrt 1727, Goor.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: predikant in Tubbergen

  Aantekeningen:

  Uit de aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780): De vierde Johan, is tans praedecant te Tubbergen nog ongehuwt.


 27. 47.  Gesina Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (16.Zeno3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 18 jul 1728, Goor.

 28. 48.  Christina Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (16.Zeno3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 28 aug 1729, Goor.

  Aantekeningen:

  Uit de aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780):
  Christina getrouwt met Ferdinant Stosch, toen Rector te Lingen dog vervolgens naa Berlijn op het Joachimsche Gimnasium beroepen, en van daar weder tot Superintendent der Graafschap Detmolt. Dese hebben ook verscheiden kinderen.

  Christina — Ferdinand Stosch. [Gezinsblad]


 29. 49.  Silvester Diderik Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (16.Zeno3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 25 mrt 1731, Lingen; overleden 30 jul 1783.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: predikant te Oldenzaal

  Aantekeningen:

  Uit de aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780):
  De vijfde zoon of sesde der nagelaaten kinderen, Sylvester tegenwoordig nog Praedicant te Oldenzaal en getrouwt met een Juffrouw Nijlant Dogter van de Rigter van Ootmarsum, welke ook verscheiden kinderen hebben.

  Silvester getrouwd Antonia Johanna Nilant 1759, Tubbergen. Antonia werd geboren van Ootmarsum; overleden 1783. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. 74. Zeno Meiling  Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven werd geboren ca. 1767; overleden 05 mrt 1837, Rees.

 30. 50.  Amelia Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (16.Zeno3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 11 jun 1732, Lingen.

 31. 51.  Wilhelmus Satorius Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (16.Zeno3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 28 jul 1734, Lingen.

  Aantekeningen:

  Uit de aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780):
  De sevende Wilhelm J.U.D. en Fiscaal des Land Drost am Zutphen, is daar gehuuwt geweest met een Freulen van Laar, dog kinderloos overleden.

  Wilhelmus — Van Laar. [Gezinsblad]


 32. 52.  Gesina Lucretia Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (16.Zeno3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 15 mrt 1736, Lingen; overleden 09 mrt 1808.

  Aantekeningen:

  Voornaam Esina in: Versl. en meded. Ov. regt en gesch. 1874.
  Uit de aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780):
  De agste Esina Lucretia is getrouwt geweest aan Wolter Dul Praesicant te Tubbergen, die sonder kinderen te verwekken is overleden en als toen is in zijn plaats tot praedicant weer beroepen de Neef Joan Voorn. (i.c. Johannes Meiling).

  Gesina — Wolter Dull. Wolter overleden 1761. [Gezinsblad]


 33. 53.  Hermannus Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (16.Zeno3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 24 nov 1738, Lingen.

  Aantekeningen:

  Wordt vermeld in de Burgerlijsten Ootmarsum 13.2.1784: Harmanus Meiling, zoon van wijlen professor Zeno Meiling te Lingen.
  Uit de aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780):
  De negende Hermannus is tans nog ongehuuwt.


 34. 54.  Zeno Ferdinand Meiling Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (16.Zeno3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 17 jul 1745, Lingen.

 35. 55.  Johanna Slaterus Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (20.Christina3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 14 mrt 1728, Goor; overleden 18 jun 1728, Goor.

  Aantekeningen:

  Den 14 Maert is myn Liefste op Zondag om 7 uuren verlost (vervolg is weggevallen in de copie van het het transcript).
  (Uit de aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780)).


 36. 56.  Hoseas Slaterus Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (20.Christina3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 27 apr 1730, Goor; overleden 26 jan 1774, Goor.

  Aantekeningen:

  MDCCXXX. Den 27 April op Donderdag des voor de middags tussen 10 & 11 uren is geboren onze eerste Zoon, die den volgenden Zondag door my zelfs ten doop gehouden en van D0. Racer, predikant tot Delden gedoopt is, en genaemt Hoseas, na zyn grootvader van moeders zijde, in leeven predikant tot Goor.
  De Eeniggebooren Zoon die op den Throon des Vaders is doe dit Lieve kind wassen en toenemen in kennisse in de Vreze des Heeren Ter eeren van zyn naam in Dienst van Kerk of Staet!
  (Uit de aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780)).


 37. 57.  Johanna Elisabeth Slaterus Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (20.Christina3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 06 mrt 1732, Goor; overleden 14 mrt 1734, Goor.

  Aantekeningen:

  MDCCXXXII. Des nagts tussen den 5 en 6 Martii een weinig na een uuren is door Gods goedheid geboren onze teweede Dogter, die vrydag daar aan volgende zynde de 7 Maart door myn Collega Monhemius gedoopt is en genaamt Johanna Elisabeth., na myn Grootvader van Moeders zyde en Myner Vrouwen Vaders Zuster Juffr. Elisabeth Meilings te Borculo. S.D.G,
  God Haaren Hemelschen Vader, die alleen het Leeven ende het Licht schenckt, doe deeze teedere Spruite Groejen ende Groot worden ende komen tot Cierlyckheit.
  (Uit de aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780))


 38. 58.  Johannes Jacobus Slaterus Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (20.Christina3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 14 jul 1735, Goor; overleden 03 jul 1785, Ootmarsum.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: advocaat/secretaris van Ootmarsum
  • Doop: 17 jul 1735, Goor


 39. 59.  Esina Slaterus Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (20.Christina3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 11 nov 1738, Goor; overleden 09 aug 1796, Amsterdam.

  Esina getrouwd Philippe de la Fontaine 13 jul 1777, Goor. Philippe overleden 14 mrt 1799, Amsterdam. [Gezinsblad]


 40. 60.  Hendericus Slaterus Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven (20.Christina3, 5.Gesina2, 1.Henricus1) werd geboren 23 jul 1741, Goor; overleden 12 apr 1777, Goor.

  Andere Gebeurtenissen:

  • Beroep: koopman

  Hendericus getrouwd Sara Knape 01 mei 1761, Goor. Sara werd geboren 07 sep 1738, Goor; overleden 17 mrt 1775, Goor. [Gezinsblad]